El Servei d’Educació Municipal ha fet públics els períodes de preinscripció pel curs 2017-2018, les dates de les sessions informatives en els centres escolars i la documentació necessària que cal aportar:

El període oficial de preinscripcions escolars, pel curs 2017-2018 -de 2n cicle d’Educació Infantil, Primària i ESO-, s’iniciarà el 23 de març i es tancarà el 4 d’abril de 2017.

Hauran de fer preinscripció els nens i nenes nascuts el 2014 (que al setembre hauran de començar P3), els que hauran de fer 1r d’ESO, i aquells que vulguin canviar de centre escolar. Aquest any només hi ha un període de 9 dies per fer  la preinscripció i, per tant, és important no esperar als últims dies. Cal fer-la en el centre educatiu que es triarà en 1a opció, per Internet a  preinscripcio.gencat.cat o bé a l’oficina col·laboradora (Oficina Municipal d’Escolarització).

Per evitar sorpreses d’última hora, és aconsellable que es comencin a preparar la documentació que s’especifica més avall (originals i fotocòpies).

Molt important: S’aconsella a les famílies que vagin al màxim actes informatius que les escoles faran a partir de la setmana vinent a fi i efecte que els ajudi a triar l’ordre dels centres sol·licitats o que els permeti conèixer tots els centres per si no els toca el primer centre sol·licitat.

Actes informatius en els centres

L’ equip directiu convida als actes que es duran a terme a cadascun  dels centres que es detallen a continuació:

CENTRE EDUCATIU SANT JOSEP
Dimarts, 14 de març a les 17.15 h (després de la sessió informativa, jornada portes obertes)

ESCOLA L’ESTACIÓ
Dimecres, 15 de març a les 17 h (posterior visita al parvulari per als pares que ho desitgin)

ESCOLA GAZIEL
Dijous, 16 de març a les 15 h (després de la sessió informativa, jornada portes obertes)

CENTRE EDUCATIU COR DE MARIA
Dijous, 16 de març a les 17.15 h (després de la sessió informativa, jornada portes obertes)

INSTITUT SANT ELM
Dijous, 16 de març a les 19 h (Dissabte 18 de març, d’11 a 13h portes obertes)

ESCOLA MN.  BALDIRI I REIXACH
Divendres, 17 de març a les 15 h (posterior portes obertes i visita a l’escola i en particular al parvulari)

ESCOLA ARDENYA
Dilluns, 20 de març a les 15 h (posterior visita a l’escola per a les famílies que ho desitgin)

INSTITUT SANT FELIU
Dimarts, 21 de març a les 19 h (a les 20 h portes obertes)

Preinscripcions escolars, període oficial, curs 2017-2018
Dates de preinscripció:

2n cicle d’Educació infantil, primària i secundària obligatòria (ESO): del 23 de març al 4 d’abril 2017  (*preinscripció per internet preinscripcio.gencat.cat: des del 23 de març fins a les 24hores del 3 d’abril 2017)

Quina documentació es necessita per fer la preinscripció a 2n cicle d’infantil, primària i ESO?

1- La sol·licitud de preinscripció que, del 23 de març al 4 d’abril de 2017, us facilitaran als centres escolars, a preinscripcio.gencat.cat  o a l’oficina col·laboradora (Oficina Municipal d’Escolarització).

2- Original i fotocòpia del llibre de família (full dels pares i de l’alumne/a) o altres documents relatius a la filiació (dades d’identificació o filiació per a l’alumnat estranger podran acreditar-se amb: certificat de naixement, document d’identitat, passaport o llibre de família del país d’origen).

3- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres. És important que, a efectes d’obtenció de punts, en el DNI/NIE hi consti que viviu a Sant Feliu de Guíxols.

4- Original i fotocòpia de la TSI de l’alumne/a (targeta sanitària individual).

– És recomanable portar el volant d’empadronament on figuren tots els habitants del domicili de l’alumne/a.

– Si l’alumne/a és major de 14 anys: Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas d’alumnat estranger.

Altra documentació acreditativa, si s’al·lega a efectes d’obtenció de punts.

Per l’obtenció de punts, caldrà sempre acreditar mitjançant certificats o informes oficials, tots i cada un dels criteris al·legats:

Criteris generals

40 punts: Quan l’alumne/a té germans/es escolaritzats al centre o el pare/mare, el tutor/a hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció.

30 punts: Molt important! Sant Feliu té zona única i, per tant, només que en el DNI hi consti que la persona és de Sant Feliu de Guíxols, és suficient. Si dins de la mateixa ciutat, la família ha canviat d’adreça, pot acompanyar el DNI amb el volant d’empadronament. Així estarà donant l’adreça correcta i igualment acreditant que és ciutadà de Sant Feliu de Guíxols. (Si només es disposa del volant d’empadronament no serà vàlid en el procés de preinscripcions oficials).

Si no es disposa en el DNI de l’adreça de Sant Feliu de Guíxols però el pare/mare, el tutor/a, hi treballen, es poden obtenir 20 punts presentant un certificat de l’empresa.

10 punts: Quan el pare/mare, el tutor/a són beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció (PIRMI). (Presentant original i fotocòpia del certificat oficial).

10 punts: Quan l’alumne/a, el pare/mare, el tutor/a o un germà/na acredita una discapacitat igual o superior al 33%. (Presentant original i fotocòpia del certificat oficial).

Criteris complementaris

15 punts: Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental. (Presentant original i fotocòpia del carnet vigent).

10 punts: Pel fet que l’alumne/a tingui una malaltia crònica (inclosa la celiaquia) que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic. (Presentant original i fotocòpia del certificat oficial).

5 punts: Pel fet que el pare/mare, el tutor/a o un germà/na de l’alumne/a hagin estat escolaritzats al centre per al qual es presenta la sol·licitud. (es recomana portar algun comprovant).