Els artistes locals i les associacions de la ciutat que desitgin exposar la seva obra o els seus  treballs, en el Pati de l’Ajuntament, han de presentar una sol·licitud amb el Pojecte Expositiu,
les imatges de les obres en format CD o fotografies, el currículum i un dossier de treballs anteriors.  Per accedir a la convocatòria han de mostrar la seva vinculació amb la Ciutat, haver-hi nascut, estar-hi empadronat o desenvolupar-hi l’activitat.
A partir de les sol·licituds rebudes es farà un calendari d’exposicions quinzenals.  Presentació del projecte del 3 de març al 21 de març de 2014 a l’OIAC, Ajuntament . Plaça Mercat, 6-9 de Sant Feliu de Guíxols.
1.- Objecte de la convocatòria: Programa d’exposicions al Pati de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, per part d’artistes locals o associacions de la ciutat.
2.- Destinataris:  Les associacions i els artistes que puguin mostrar la seva vinculació amb la ciutat.  Associacions que estiguin en el registre d’associacions i els artistes que acreditin ser nascuts a Sant Feliu de Guíxols, o tenir-hi fixada la seva residència o desenvolupar-hi l’activitat artística . S’acreditarà amb la documentació corresponent i per currículum.
3.- Objectius: Es donarà a conèixer l’obra dels artistes que ho desitgin així com els projectes d’exposicions que realitzin les associacions de la ciutat.
4.- Requisits: La selecció dels projectes es farà a partir de les propostes rebudes i segons disponibilitat de calendari.
5.- Criteris per a la valoració de les propostes: La selecció de les propostes es farà a partir dels projectes rebuts. Es valorarà la qualitat dels projectes i especialment l’interès que pot generar a la Ciutat, així com que l’obra no hagi estat exposada en la mateixa anualitat.
6.- Requisits de la documentació per presentar:  Per participar en la selecció cal entrar una sol·licitud al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (o modalitats que estableix la Llei 30/92 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, art. 38.4); degudament complimentada
Fotocòpia del DNI de la persona que presenta la sol·licitud.
En el cas de les associacions acreditar estar en el registre d’associacions.
Projecte: dossier que detalli el concepte del treball que es vol mostrar i l’esquema gràfic de l’exposició.
Currículum d’artista / treballs que mostrin el desenvolupament de l’associació.
Dates de presentació: del 3 al 21 de març de 2014.
7.- Selecció dels projectes: Es nomenarà una comissió que serà qui farà la selecció de les propostes d’exposició i el calendari d’exposicions al Pati de l’Ajuntament per al proper 2014.
8.- Característiques de les exposicions:  Les exposicions tindran una durada de quinze dies, de dilluns a diumenge.
El muntatge de l’exposició anirà a càrrec del propi artista o persones de l’associació, segons normativa aprovada en el contracte.
El servei de vetlla de l’exposició anirà a càrrec de l’artista o persones de l’associació, en horari comercial, aquest horari contempla l’obertura de la sala el matins i les tardes tant en els laborables com en els festius. En cap cas es podrà mantenir l’exposició tancada a les tardes i caps de setmana.
L’Ajuntament no es farà responsable de les obres que estan exposades, en cas que l’artista o persona responsable de l’exposició vulgui tramitar una assegurança, aquesta anirà al seu càrrec.
L’artista es compromet a lliurar una obra a la Ciutat, la qual quedarà dipositada al fons municipal.
L’Ajuntament farà la difusió de les exposicions a través de la web municipal, ràdio i a les agendes culturals.
9.- Termini de resolució: La selecció de les propostes es farà pública el dia 28 de març de 2014. Es podrà consultar a través de la pàgina web: guixols.cat o a través del telèfon 972 82 01 67
El fet de concórrer a la convocatòria pressuposa el coneixement i acceptació d’aquestes bases.