I després

Participa al concurs de disseny del cartell i imatge del Carnaval 2024 de Sant Feliu de Guíxols

El Premi és de 300 euros a la millor proposta i el termini acaba el 10 d'octubre de 2023

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament ha obert la convocatòria del concurs de disseny del cartell i imatge del Carnaval 2024 de Sant Feliu de Guíxols.

El Premi és de 300 euros a la millor proposta i el termini acaba el 10 d’octubre de 2023.
La temàtica serà lliure, dins naturalment dels motius característics de les festes que es pretén anunciar.

El cartell que es confeccioni ha d’incloure les següents frases:

“Carnaval 2024”
·Sant Feliu de Guíxols.
·Del 3 al 14 de febrer de 2024.

La idea ha de ser original, no pot ser en cap cas reproducció total o parcial d’altres.
S’haurà de poder adaptar a la posterior edició i altres materials de difusió de diferents mides i formats com díptic i xapa.

Ho explica Alexis Cubó, regidor de Cultura de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

Les propostes que optin al concurs s’hauran de presentar a la l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (Plaça del Monestir s/n). Contra la presentació del cartell, el funcionari que correspongui lliurarà un justificant de presentació en el que constarà el lema del cartell data i hora. El període de presentació será de l’1 de setembre a les 10 h. fins el dia 10 d’octubre de 2023 a les 13 h.

Podeu consultar totes les bases aquí abaix:

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, convoca el concurs del disseny del cartell i de la imatge del CARNAVAL 2024, d’acord amb les següents bases:

1. Disseny

1.1. TEMÀTICA: El tema serà lliure, dins naturalment dels motius característics de les festes que es pretén anunciar.

1.2. ORIGINALITAT: La idea ha de ser original, no pot ser en cap cas reproducció total o parcial d’altra o altres obres executades o en execució.

1.3. FORMAT: El cartell es presentarà en format físic amb unes mides de 70 cm. d’alçada per 50 d’ample inclosos els marges si els tingués. El cartell haurà d’estar confeccionat en sentit vertical. El cartell es podrà confeccionar amb tota la gamma de colors que es consideri. A l’hora de la seva reproducció litogràfica l’Ajuntament ho farà en quadricromia.

1.4. ADAPTABILITAT DE LA IMATGE: La imatge ha de poder adaptar-se a la posterior edició i altres materials de difusió de diferents mides i formats, que s’editaran prenent la idea original com a base. L’adaptació als suports definitius anirà a càrrec de l’Ajuntament.

1.5. ESTIL i TÈCNICA: L’estil i la tècnica seran lliures, encara que el jurat tindrà en compte com a criteri de selecció l’adaptabilitat del cartell presentat a les possibilitats d’impressió en quadricromia i als formats que s’editaran prenent la idea del cartell com a base.

1.6. TEXT: Haurà d’incloure el següent text:

·Carnaval 2024

·Sant Feliu de Guíxols

·del 3 al 14 de febrer de 2024

1.7. EXCLUSIÓ: Els cartells presentats en un format diferent al previst en aquestes bases seran exclosos.

2. Presentació

2.1. Els cartells s’hauran de presentar sense signar, i muntats sobre material resistent tipus foam, forex o cartró i preparats per ser penjats, si s’escau.

2.2. Les propostes que optin al concurs s’hauran de presentar a la l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (Plaça del Monestir s/n). Contra la presentació del cartell, el funcionari que correspongui lliurarà un justificant de presentació en el que constarà el lema del cartell data i hora. El període de presentació será de l’1 de setembre a les 10 h. fins el dia 10 d’octubre de 2023 a les 13 h.

2.3. Cada participant ha de presentar una proposta, acompanyada de plica tancada, que contindrà al seu interior el nom, cognoms, dni, domicili, telèfon i correu electrònic on desitgi que se li efectuï la notificació en cas de resultar guanyador. A l’exterior del sobre s’ha de fer constar un títol o lema que identificarà l’obra.

2.4. Dins del sobre o plica s’hi haurà d’incloure un document, màxim un foli, identificat amb el mateix lema o títol del cartell explicant el motiu del cartell, la tècnica emprada, els colors utilitzats i , si la tipografia no es pròpia, identificant la tipografia utilitzada (Font, pes i color).

3. Veredicte i premi

3.1. Es constituirà un jurat presidit per l’Il·lm. Sr. Alcalde o el Regidor en qui delegui, els noms no es faran públics fins després d’emetre el veredicte.

3.2. El veredicte del jurat s’emetrà el dia 11 d’octubre i es farà públic el 17 d’octubre.

3.3. El concurs estarà dotat amb un únic premi de 300 €. Aquesta despesa es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 07 33804 22602 Publicitat i difusió Carnaval, quedant condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en l’exercici 2024. El premi estarà subjecte a la legislació fiscal vigent, i per tant al moment del pagament es realitzarà sobre el premi la retenció legalment establerta al moment del pagament.

3.4. El cartell premiat passarà a propietat municipal amb tots els drets de lliure reproducció, distribució i comunicació pública, tenint en compte la Llei de la Propietat Intel·lectual. La resta de cartells es podran recollir a l’Àrea de Cultura fins 15 dies després de l’anunci del veredicte. A partir d’aquesta data passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

4. Condicions d’utilització i adaptació del cartell i la imatge.

4.1. L’acceptació de les bases i la participació en el concurs inclou l’autorització a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, per part del guanyador, a la reproducció, distribució i comunicació pública de la imatge en qualsevol modalitat d’explotació, distribució, suport, format i mitjà.

4.2. El guanyador/a del concurs autoritza a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols a utilitzar amb les finalitats de promocionar el Carnaval 2024, a utilitzar parts del cartell guanyador i de la imatge i a fer modificacions en la tipografia.

4.3. El guanyador/a autoritza expressament a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guixols a adaptar la seva obra al format i exigències d’impressió en quadricromia, sense necessitat d’autorització o permís de cap tipus per part de l’autor.

5. Altres.

5.1. La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació de les bases i de la resolució del jurat que serà inapel·lable. Qualsevol anomalia o dubte que pugui sorgir en el procés de selecció, deliberació i concessió del premi podrà ser estudiada interpretada i solucionada pel jurat. El premi podrà declarar-se desert.

El més llegit

I després