Per Junta de Govern Local de 8 de novembre de 2016, l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va aprovar la convocatòria i les bases específiques que han de regir el concurs de mèrits, amb avaluació d’una memòria, per al nomenament d’un/a tècnic/a d’organització i Recursos Humans per a l’execució d’un programa temporal.

Les sol·licituds, amb la documentació exigida per a prendre part a l’esmentat procés, es podran presentar des del dia 19 de novembre fins el 9 de desembre del present (ambdós inclosos), en el Registre General de l’Ajuntament o en la forma que determina l’art. 16.4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Si d’acord amb el previst a l’article 16.4 de la Llei 39/15, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques , la instància no es presentés al Registre d’Entrada de l’Ajuntament, l’aspirant haurà de comunicar a l’Àrea de Recursos Humans la remissió de la còpia de la instància el mateix dia, mitjançant correu electrònic rrhh@guixols.cat adjuntant el comprovant que ho acrediti. No s’acceptarà cap instància per correu que no hagi complert aquest requisit.

Les bases específiques han estat publicades al BOP de Girona número 221 de 18 de novembre de 2016, al Tauler d’Edictes de la Corporació i a la Seu Electrònica de l’Ajuntament ciutada.guixols.cat.

Per a més informació dirigir-se a: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Plaça del Mercat, 6 – 9 (entrada pel Passeig del Mar), 17220 Sant Feliu de Guíxols. Telèfon 972/327000. Horari de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores.