L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols tramita el Pla Especial Específic de l’anomenada zona – Clau E de l’actual Pla especial del port de Sant Feliu de Guíxols, del que es promotora l’entitat de dret públic Ports de la Generalitat i redactat per l’arquitecte Josep Maria Fortià i Rius.
L’objectiu d’aquest Pla Especial específic, es reordenar els usos de les edificacions i dels espais exteriors previstos dins de l’àmbit de l’actual zona E, “Activitats culturals, oci, comercials nàutiques i estació marítima”, buscant adequar i optimitzar els nous usos previstos del Pla especial del Port de Sant Feliu de Guíxols, amb una lleugera variació dels paràmetres urbanístics i edificatoris que en ell s’estableixen.
En compliment del Programa de participació ciutadana s’informa que el mateix està en informació pública fins el proper dia 10 de juny de 2013 per tal que totes les persones, físiques o jurídiques, puguin consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra la modificació i el seu expedient, i presentar al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin aportar en relació al mateix.
El dret d’informació i consulta de la documentació exposada al públic i del Programa de participació ciutadana aplicable a la modificació puntual, es podrà exercitar a les oficines del departament d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, situades a la planta segona de l’edifici de l’Ajuntament, plaça del mercat núm. 6, en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores).
Igualment la documentació es troba exposada, i pot ser consultada, a la web de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols www.guixols.cat, i a les xarxes socials facebook i twiter de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
En compliment del Programa de participació ciutadana s’informa que:
– El mateix està a informació pública fins el proper dia 10 de juny de 2013 per tal que totes les persones, físiques o jurídiques, puguin consultar la documentació, escrita i gràfica, que integren les modificacions puntual del POUM i els seu expedients i presentar al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportú aportar.
–  A les oficines del departament d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, situades a la planta segona de l’edifici de l’Ajuntament, plaça del mercat núm. 6-9, en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de les 9 a les 14 h), s’ha instal·lat una exposició de panells amb els documents integrants de les modificacions puntual del POUM referides.
– Els interessats podran concertar  entrevistes amb els tècnics redactors dels projectes prèvia concertació d’entrevista amb l’Àrea d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols al telèfon 972.32.70.13.
Sant Feliu de Guíxols,  16 de maig de 2013