L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols tramita la modificació puntual de POUM: Normativa Urbanística – Fase III, de conformitat amb la documentació redactada pels Serveis tècnics i jurídics municipals a desembre de 2014, essent promotor l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
Els objectius d’aquesta modificació de normativa son bàsicament, els següents:
a).- Endreçar la regulació dels usos generals i específics i regular l’ús d’aparcament de vehicles automòbils i embarcacions com a ús principal en diverses zones del municipi, i reordenar les condicions generals sobre la reserva d’aparcaments en les edificacions, la previsió mínima de places d’aparcament obligatòries i la seva relació amb les llicències d’edificació.
b).- Estendre l’exempció de reserva de places d’aparcament a altres indrets del nucli antic i decimonònic, i prohibir l’ús d’aparcament en diversos carrers del centre de la ciutat.
c).- Esmenar les disfuncions pel que fa a les alçades reguladores de diverses zones, entre la normativa general que estableixen els article 75 i 88 de les Normes Urbanístiques i la normativa específica de cada zona, i les disfuncions que afecten establiments hotelers de les categories H1 i H2.
En compliment del Programa de participació ciutadana s’informa que el mateix està en informació pública fins el proper dia 26 de febrer de 2015 per tal que totes les persones, físiques o jurídiques, puguin consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra la modificació de puntual de POUM: Normativa Urbanística – Fase III i el seu expedient i presentar al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportú aportar en relació al mateix.
El dret d’informació i consulta de la documentació exposada al públic i del Programa de participació ciutadana aplicable a la modificació puntual, es podrà exercitar a les oficines del departament d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, situades a la planta segona de l’edifici de l’Ajuntament, plaça del mercat núm. 6, en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores).
Igualment la documentació es troba exposada, i pot ser consultada, a la web de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols www.guixols.cat, i a les xarxes socials facebook i twitter de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
En compliment del Programa de participació ciutadana s’informa que:
El mateix està a informació pública fins el proper dia 26 de febrer de 2015 per tal que totes les persones, físiques o jurídiques, puguin consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra la modificació del POUM i el seu expedient i presentar al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportú aportar.
S’ha instal·lat una exposició de panells amb els documents integrants de la modificació a les oficines del departament d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, situades a la planta segona de l’edifici de l’Ajuntament, plaça del mercat núm. 6-9, en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de les 9 a les 14 h).
Els interessats podran concertar  entrevistes amb els tècnics redactors del projecte prèvia concertació d’entrevista amb l’Àrea d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols al telèfon 972.32.70.13.

Sant Feliu de Guíxols,  19 de gener de 2015