En el ple extraordinari celebrat el passat dilluns a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols es va aprovar la modificació de les ordenances fiscals que s’han d’incorporar al pressupost de l’exercici de l’any 2018.

En nom del govern, el regidor d’hisenda, Josep Melcior Muñoz, apunta que “no hi ha canvis substancials ja que es mantenen els grans impostos com els de  bens immobles (IBI) i el de vehicles de tracció mecànica, que no pateixen cap canvi i el que introduïm és una bonificació social a totes aquelles persones que paguen l’IBI però cedeixen el seu pis per a lloguer social, tant de l’Ajuntament com de la Generalitat, per facilitar l’accés a un habitatge a la gent més necessitada.

També reforcem que tot el tema de la tarifa plana, que facilita el pagament fraccionat a les persones amb dificultats econòmiques, donant la possibilitat d’ampliar les quotes fins a 36 mesos.

Un dels canvis més importants és el que afecta a l’ocupació privativa de la via pública, a allò que es paga per metre quadrat i dia per disposar d’una terrassa, que fins ara es pagava 0’31 cèntims d’euro per metre quadrat i dia, que s’augmenta en un cèntim.

Quant a la resta d’ordenances també destaca que es delimita com a activitat econòmica els habitatges turístics, ja que no estaven dins d’aquest àmbit i se’ls situa en el d’apartaments i hotels pel que fa a clavegueram i a recollida d’escombraries”