I després

O. A. EMISSORA MUNICIPAL  CIF: P6717004C i domicili en C/Abadia s/n Sant Feliu de Guíxols (Girona)

rsf.cat és una marca de O. A. EMISSORA MUNICIPAL que ha creat aquesta web, amb caràcter informatiu, per a un ús personal i gratuït.

1. Els drets de propietat intel·lectual del web rsf.cat, el seu disseny, estructura de navegació, codi font amb codis de llenguatge HTML, JAVA, JavaScript, entre d’altres, les seves bases de dades així com cada un dels elements que aquesta continguts són titularitat de O. A. EMISSORA MUNICIPAL, a qui correspon únicament l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

2. Aquestes condicions generals regulen l’accés i utilització del lloc web que O. A. EMISSORA MUNICIPAL posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’Internet. L’accés a aquest lloc implica la seva acceptació sense reserves. La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc es regirà a més per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s’entendran acceptades pel mer ús de tals serveis.

3. Els usuaris que accedeixin a la web estan expressament autoritzats per a la visualització de tota la informació, la impressió i descàrrega parcial del contingut només i exclusivament si concorren les següents condicions:

3.1) Que es realitzi quan els elements reproduïts siguin destinats únicament per a ús personal i privat de l’usuari. Es prohibeix, per tant, expressament la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació, incloent el seu enviament a través de correu electrònic. També es prohibeix que aquests continguts siguin cedits o transmesos a tercers o s’instal·lin en qualsevol servidor connectat directament o indirectament a una xarxa local i Internet, de manera que un grup de tercers pugui tenir accés a aquesta informació.

3.2) Que cap dels continguts relacionats en aquesta web siguin modificats de cap manera.

3.3) Que cap gràfic, icona o imatge disponible en aquest web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o resta d’imatges que l’acompanyen. Qualsevol infracció de les prohibicions i limitacions contingudes en aquest apartat, així com en qualsevol dels següents- es reputarà infracció dels drets de propietat intel·lectual titularitat de O. A. EMISSORA MUNICIPAL i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes a aquest efecte, podent ser perseguida per aquesta última mitjançant l’exercici de les accions administratives, civils o penals que, si escau, corresponguin.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualsevol altre element inserit en el Lloc Web (incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que conformen el lloc web  “rsf.cat“, marques, logotips, noms comercials, textos, crítiques i comentaris, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux , presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font de les pàgines web pertanyen a O. A. EMISSORA MUNICIPAL i/o a tercers que li han cedit els seus drets, a aquests efectes, s’entendrà com a Lloc web totes aquelles creacions incorporades i expressades per qualsevol mitjà i/o suport tangible o intangible, conegut o per conèixer, que sigui objecte de protecció per les disposicions normatives vigents en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

Queda autoritzada la mera visualització, impressió, descàrrega o emmagatzematge temporal, ja sigui en la seva totalitat o parcialment, dels continguts i/o dels elements inserits en el lloc web o a les pàgines que el conformen exclusivament per a ús personal, privat i no lucratiu per l’usuari sempre que en tot cas s’indiqui l’origen i/o autor dels mateixos i que, si escau, aparegui el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars.

En cap cas l’accés al lloc web implica cap tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part dels seus titulars, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Les presents condicions d’ús del lloc web no confereixen als usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc web i/o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos.

Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per O. A. EMISSORA MUNICIPAL o, si escau, pel tercer titular dels drets afectats.

Queda terminantment prohibida la utilització de tals elements, la seva total o parcial reproducció, comunicació i/o distribució amb fins comercials o lucratius, així com la seva modificació, alteració, descompilació i / o qualsevol altre acte d’explotació del lloc web, les seves pàgines i / o dels continguts que s’hi incorporen. Per a qualsevol altre ús diferent dels expressament permesos, serà necessari obtenir el consentiment previ per escrit del titular dels drets de què es tracti.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT
1. O. A. EMISSORA MUNICIPAL es reserva la facultat d’efectuar sempre que sigui necessari i sense necessitat d’avís previ, totes les modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la seva Web, tant en la seva versió en català com en altres idiomes, de la configuració i presentació d’aquest i de les condicions d’accés. Els documents i gràfics publicats en aquest lloc web poden incorporar imprecisions tècniques o errors tipogràfics.

2. O. A. EMISSORA MUNICIPAL proporciona els materials i gràfics continguts en aquest lloc web sense garantia expressa o implícita de cap tipus. O. A. EMISSORA MUNICIPAL rebutja l’existència de qualsevol garantia o condició implícita en la informació aquí continguda, incloent garanties de viabilitat comercial, de no infracció de la propietat intel·lectual o d’adequació a qualsevol objectiu específic.

3. En cap cas O. A. EMISSORA MUNICIPAL o els seus proveïdors seran responsables de qualsevol tipus de danys o perjudicis, incloent els derivats d’una reducció de beneficis, de la interrupció del negoci o d’una pèrdua d’informació deguda a l’ús o mal ús dels materials continguts en aquest servidor, fins i tot en el cas que O. A. EMISSORA MUNICIPAL hagi estat avisada de la possibilitat d’aquests danys o perjudicis.

4. O. A. EMISSORA MUNICIPAL no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al seu web ni en els seus diferents continguts. Tampoc garanteix que aquest es trobi sempre i en tots els casos actualitzats, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, resoldre’ls o actualitzar el contingut tan aviat possible. O. A. EMISSORA MUNICIPAL no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol de les informacions contingudes en altres web a les que la web pugui remetre a través d’enllaços hipertextuals o “links”

5. O. A. EMISSORA MUNICIPAL no assumeix cap responsabilitat derivada de la concessió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència en la web rsf.cat, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu. Per tant, no es fa responsable del contingut de cap d’ells, ni dels canvis o actualitzacions que puguin experimentar.

6. Tant l’accés a aquest web com l’ús que pugui fer de la informació continguda en el mateix és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. O. A. EMISSORA MUNICIPAL no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquest accés o ús de la informació. O. A. EMISSORA MUNICIPAL no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari) així com dels fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

7. Així mateix O. A. EMISSORA MUNICIPAL és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis, i específicament dels relatius a la marca registrada. Respecte a les cites de productes i serveis de tercers O. A. EMISSORA MUNICIPAL reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el web l’existència de drets o responsabilitat alguna de O. A. EMISSORA MUNICIPAL sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini, recomanació per part de O. A. EMISSORA MUNICIPAL

8. L’ús no autoritzat de qualsevol informació continguda en aquesta web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de O. A. EMISSORA MUNICIPAL donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

9. Qualsevol tipus d’enllaç de tercers a aquest web ha de ser a la pàgina principal o d’entrada: rsf.cat

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES I PRIVACITAT
O. A. EMISSORA MUNICIPAL (en endavant), com a responsable de la present web i de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LO 15/1999, de 13 de desembre) i la Llei de la Societat d’Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE 34/2002, de 11 de juny) ha posat en pràctica polítiques, mitjans i procediments per garantir i protegir la privacitat de les dades de caràcter personal dels seus USUARIS.

Identitat i Direcció del responsable del fitxer
El titular i responsable del fitxer és O. A. EMISSORA MUNICIPAL Serveis Prestats a través del Lloc Web través de les diferents àrees que formen part de la present web, els USUARIS poden: obtenir informació, consultar i contractar serveis oferts en el Lloc Web. La simple navegació per la Web té caràcter gratuït i no exigeix ​​el registre previ per part dels USUARIS. Les úniques dades personals a les quals el responsable del fitxer tindrà accés seran aquells que li siguin facilitades voluntàriament a fi de possibilitar l’accés, ús o contractació dels serveis facilitats a través del lloc web.

Tractament de les Dades i la seva Confidencialitat
Les dades que es facilitin s’incorporaran a un fitxer automatitzat, la titularitat i responsabilitat del qual és ostentada per O. A. EMISSORA MUNICIPAL, i seran tractades amb absoluta confidencialitat.

L’entitat responsable dels fitxers, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a qui els hagin estat comunicades -en virtut de l’autorització conferida per l’usuari-estan obligades a observar el secret professional i adoptaran els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades.

Això no obstant, s’adverteix i informa als USUARIS que les mesures tècniques no són infal·libles ni inexpugnables, motiu pel qual, el responsable del fitxer no podrà tenir-se per responsable d’aquestes pràctiques ni de les seves conseqüències.

En remetre la persona interessada les dades de caràcter personal i de correu electrònic a O. A. EMISSORA MUNICIPAL expressament AUTORITZA la utilització d’aquestes dades a l’efecte de les comunicacions periòdiques, incloent expressament les que es realitzin per correu electrònic, que O. A. EMISSORA MUNICIPAL o les entitats filials de O. A. EMISSORA MUNICIPAL duen a terme amb els seus clients i col·laboradors i possibles interessats informant-los de les seves activitats, notícies, cursos, promocions, així com qualssevol ofertes de serveis i productes relacionats amb l’activitat que desenvolupa. L’interessat podrà exercitar respecte a les seves dades els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a la següent adreça electrònica info@rsf.cat, sol·licitant, si escau, que se li remetin per la mateixa via les seves dades personals que obren en els fitxers de O. A. EMISSORA MUNICIPAL als efectes de la seva consulta, o de rectificació, o bé que es cancel·li i/o revoqui l’autorització per a la recepció de comunicacions, havent de notificar O. A. EMISSORA MUNICIPAL l’efectiva rectificació i/o cancel·lació de les dades de caràcter personal de el seu fitxer.

Les dades de caràcter personal dels USUARIS, juntament amb les que s’originin com a conseqüència de l’accés, ús o contractació del servei, només podran ser objecte de tractament automatitzat i cedits en la forma i amb la finalitat establerta i expressament autoritzada pels USUARIS.

Segmentació i Categorització de les Dades
El registre de les dades personals aportades en el moment de subscripció o contractació de cursos, seminaris, publicacions, productes o altres serveis, i qualsevol altre facilitat durant la seva relació, comportarà a més l’acceptació de caràcter voluntari per la seva part amb relació al tractament d’aquestes dades personals per O. A. EMISSORA MUNICIPAL a fi de ser segmentats o categoritzats amb la finalitat d’aplicar-los a l’activitat relacionada amb la gestió d’administració general, informació, comercialització dels nostres serveis, elaborar perfils, anàlisi de propostes sol·licitades pels USUARIS/CLIENTS, estudi estadístic dels serveis i continguts utilitzats, gustos i preferències, enquestes o formularis.

Comunicació de les Dades
El facilitar les dades personals per part dels USUARIS suposa també l’acceptació voluntària i expressa de la cessió i transmissió d’aquestes dades, amb les mateixes finalitats que els anteriorment indicats, a altres entitats de l’entorn O. A. EMISSORA MUNICIPAL, auxiliars i/o col·laboradores, així com autoritzar al responsable del fitxer per rebre de les esmentades entitats de l’entorn O. A. EMISSORA MUNICIPAL informacions que hi ha en els seus arxius, fins i tot de forma interconnectada, per a les finalitats assenyalades.

O. A. EMISSORA MUNICIPAL enviarà a tercers informació que permeti la seva identificació quan:

– Haguem obtingut el seu permís per compartir aquesta informació.

– Necessitem compartir aquesta informació per proporcionar-li el producte o servei que hagi sol·licitat.

– Necessitem enviar aquesta informació a empreses que treballen amb O. A. EMISSORA MUNICIPAL per proporcionar-li el producte o servei que hagi sol·licitat. (Llevat que li informem en cas contrari, aquestes empreses no tenen dret a utilitzar la informació d’identificació que els subministrem més que en el necessari per ajudar-nos).

– Responguem a citacions o requeriments legals, així com a ordres judicials; o quan estimem que les seves activitats en els nostres llocs web violen qualsevol de les instruccions d’ús dels nostres productes o serveis.

Drets dels Interessats i el seu Exercici
Els USUARIS tenen reconeguda per la indicada Llei Orgànica de Protecció de Dades els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, si escau, respecte de les seves dades personals i l’ús, categorització i/o segmentació de les dades de caràcter personal.

L’interessat podrà exercitar, respecte a les seves dades, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant una carta a Protecció Dades. Radio Sant Feliu C/Abadia s/n 17220 Sant Feliu de Guíxols (Girona) o al correu electrònic info@rsf.cat sol·licitant, si escau, que se li remetin per la mateixa via les seves dades personals que obren en els fitxers de O. A. EMISSORA MUNICIPAL als efectes de la seva consulta o de rectificació, o bé que es cancel·li i/o revoqui l’autorització per a la recepció de comunicacions, havent de notificar O. A. EMISSORA MUNICIPAL l’efectiva rectificació i/o cancel·lació de les dades de caràcter personal de la seva fitxer.

Cookies
Posem en el seu coneixement que utilitzem cookies per personalitzar la publicitat i continguts que veu en navegar, per satisfer les seves demandes sobre alguns productes o serveis i per informar sobre promocions especials i nous productes i serveis, per perfilar i millorar la nostra relació amb l’USUARI i adaptar-nos així mateix als seus mitjans tecnològics. Aquesta informació inclou la seva adreça IP, informació de les cookies O. A. EMISSORA MUNICIPAL i sobre les pàgines que ha visitat. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció o, si escau, rebuig de la recepció de cookies al seu disc dur, havent de consultar a aquest efecte, les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

O. A. EMISSORA MUNICIPAL utilitza aquesta informació:

Enllaços a altres pàgines web / Hipervincles.

En aquesta pàgina web s’utilitzen hipervincles que permeten a l’usuari redireccionar-se a pàgines web de terceres parts. O. A. EMISSORA MUNICIPAL, en cap cas, ha de respondre dels continguts, informació i/o serveis oferts ni de les mesures de seguretat establertes en les pàgines web als quals l’USUARI ha pogut accedir per mitjà dels enllaços establerts en el Lloc Web de O. A. EMISSORA MUNICIPAL Així mateix, O. A. EMISSORA MUNICIPAL no es responsabilitza de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altra pàgina web que permeti un vincle amb la nostra i a les que accedeix l’interessat sota la seva exclusiva responsabilitat.

Modificació de la Política de Protecció de Dades i de privacitat
Finalment els informem que el responsable del fitxer es reserva el dret a modificar la present política de privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, si bé s’avisarà, amb la deguda antelació, dels canvis que es vagin a introduir i del moment en que començaran a tenir plens efectes.

POLÍTICA ANTI SPAM
Les persones que reben alguna/es de les comunicacions, informacions, butlletins, publicitat electròniques de info@rsf.cat les reben pels següents motius:

– Per registre on line des d’aquesta pàgina.

– Per registre on line des de les pàgines de col·laboradors.

– Per sol·licitud d’informació dels nostres productes i serveis.

– Per haver facilitat la seva informació a algun dels nostres Col·laboradors o Empleats.

– Per registre off line en omplir formularis, butlletins, sol·licituds, etc., que s’ofereixen en fires, oficines, col·laboradors i que queden arxivades per ulterior comprobació durant 5 anys.

Les nostres comunicacions no volen arribar a cap persona que no ho desitgi, per això, i per poder corregir la situació que de vegades pot donar-se que alguna persona pugui donar d’alta a una altra sense el seu consentiment, hem incorporat a aquest sistema de subscripció un filtre basat en una “llista no contacte” que impedeix que es pugui donar l’alta a qualsevol adreça de correu inclosa en la mateixa.
Per això, si vostè no vol rebre mai les nostres comunicacions i impedir que ningú pugui donar-li d’alta contra la seva voluntat, li preguem ens remeti un correu electrònic a info@rsf.cat indicant en el ASSUMPTE: “BAIXA LLISTA” i nosaltres inclourem a la “llista no contacte” aquella adreça des de la qual se’ns remeti aquest e-mail.

Si té algun problema per fer-ho de forma electrònica, no dubti en contactar amb nosaltres al telèfon (+34) 972.821.803 en horari d’oficina, on una persona l’atendrà personalment i realitzarà aquest tràmit.

Llei aplicable i jurisdicció
La Llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà l’espanyola.
Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir amb ocasió de la visita al web, O. A. EMISSORA MUNICIPAL i l’usuari acorden sotmetre als jutges i tribunals de Sant Feliu de Guíxols

REQUISITS D’ACCÉS I COPYRIGHT
Requisits: Per treure el màxim partit dels continguts cal tenir instal·lats els següents plug-ins en el seu ordinador:

Acrobat Reader: Per a la lectura de documents en format PDF.
Macromedia Shockwave Player 8 + Macromedia Flash Player 5: Per al visionat de pàgines i SWF.
Quicktime Freeplayer: Per veure vídeos de diversos formats.
RealPlayer: Per a l’accés a continguts en “streaming” d’àudio i / o vídeo.
Windows Media Player: Per accedir a continguts amb nombrosos formats d’àudio i vídeo.

I després