L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols tramita el Pla de millora urbana per la ordenació de volums per la rehabilitació de l’edifici “Hotel Avenida” situat al carrer Girona, núm. 10-14, promogut per l’entitat El Racó d’en Garbí SL, redactat per Ferran Gelabert oriol, Arquitecte, segons documentació presentada el dia 5 de maig de 2016, RE5026/2016, amb condicions que hauran de ser incorporades a la documentació abans de la seva aprovació definitiva.

L’objecte del pla de millora urbana és donar compliment al previst a l’article 99 de la Normativa Urbanística del POUM de Sant Feliu de Guíxols d’acord amb el que estableix la Modificació Puntual per a la requalificació urbanística de l’herència Anlló.

S’ha optat per la redacció d’un Pla de millora urbana en sòl urbà consolidat per poder concretar i reordenar la composició volumètrica de l’edifici.

En compliment del Programa de participació ciutadana s’informa que el mateix està en informació pública fins el proper dia 27 de juny de 2016 per tal que totes les persones, físiques o jurídiques, puguin consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra el pla de millora urbana i el seu expedient a fi de poder presentar al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportuns aportar en relació al mateix.

El dret d’informació i consulta de la documentació exposada al públic i del Programa de participació ciutadana aplicable al pla de millora urbana, es podrà exercitar a les oficines del departament d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, situades a la planta segona de l’edifici de l’Ajuntament, plaça del mercat núm. 6, en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores).

Igualment la documentació es troba exposada, i pot ser consultada, a la web de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols www.guixols.cat, i a les xarxes socials facebook i twitter de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

En compliment del Programa de participació ciutadana s’informa que:
-El mateix està a informació pública fins el proper dia 11 de març de 2015 per tal que totes les persones, físiques o jurídiques, puguin consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra el Pla de millora i el seu expedient i presentar al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportú aportar.

-S’ha instal·lat una exposició de panells amb els documents integrants del pla de millora a les oficines del departament d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, situades a la planta segona de l’edifici de l’Ajuntament, plaça del mercat núm. 6-9, en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de les 9 a les 14 h).

-Els interessats podran concertar  entrevistes amb els tècnics redactors del projecte prèvia concertació d’entrevista amb l’Àrea d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols al telèfon 972.32.70.13.

Sant Feliu de Guíxols,  1 de juny de 2016