El dimarts, 21 d’octubre a les 21 hores se celebrarà al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, un Ple Municipal Extraordinari on es portarà a aprovació una transferència de crèdit destinada a diferents àrees municipals, així com diverses modificacions de taxes i tarifes especificades en el següent ordre del dia:

1.- TRANSFERENCIA DE CREDIT 3TC4/2014, DIFERENTS ÀREES

2.- MODIFICACIONS DE LA ORDENANÇA FISCAL 4 REGULADORA DE L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA PER EXERCICI 2015

3.- MODIFICACIONS DE LA ORDENANÇA FISCAL 5 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA PER EXERCICI 2015

4.- MODIFICACIONS DE LA ORDENANÇA FISCAL 6 REGULADORA DE L’IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL•LACIONS I OBRES PER EXERCICI 2015

5.- MODIFICACIONS DE D’ANNEX 3 DE LA ORDENANÇA FISCAL 8 REGULADORA DE LES TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMEN ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EXERCICI 2015

6.- MODIFICACIONS DE L’ANNEX 4 DE LA ORDENANÇA FISCAL 8 REGULADORA DE LES TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EXERCICI 2015

7.- MODIFICACIONS DE L’ANNEX 12 ESCOLA DE MÚSICA DE LA ORDENANÇA FISCAL 9 REGULADORA DE LES TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I REALITZACIÓ D’ACTIVITATS MUNICIPALS PER EXERCICI 2015

8.- MODIFICACIONS DE LA ORDENANÇA FISCAL 11 REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL PER EXERCICI 2015

9.- REVISIONS DE TARIFES PER LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL•LACIONS I GAUDI DELS SERVEIS DE LA PISCINA MUNICIPAL LA CORXERA PER EXERCICI 2015