Aquest dijous, a les 9 del vespre, se celebrarà al saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, el Ple Municipal Ordinari corresponent al mes de juny de 2013 que podreu escoltar en directe per la nostra emissora o bé al web www.rsf.fm
L’ordre del dia previst és el següent:
1) APROVAR ELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE DATA 30 DE MAIG I 4 DE JUNY DE 2013
2) DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS.
3) APROVAR LES BONIFICACIONS DE L’IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES I LA DEDUCCIÓ DE LA QUOTA CORRESPONENT
4) MEMÒRIA D’ACTUACIONS PORTADES A TERME PEL SÍNDIC MUNICIPAL DE GREUGES PER A L’ANY 2012.
5) MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CREACIÓ DE FITXERS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
6) PRÒRROGA DEL CONVENI DE TRANSPORT PÚBLIC URBÀ-INTERURBÀ DE VIATGERS
7) RATIFICACIÓ DE L’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI SURÍS SANT FELIU GENT GRAN.
8) MORATÒRIA DE LIQUIDACIONS DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA PER DACIONS EN PAGAMENT RELATIVES AL DOMICILI HABITUAL
9) APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DELS AJUTS ECONÒMICS PER A PERSONES AMB ESCASSA CAPACITAT ECONÒMICA QUE ESTIGUIN GRAVADES PER L’IBI PER A L’EXERCICI 2013
10) MOCIÓ PER CANVIAR LA DENOMINACIÓ DE L’ESTACIÓ FERROVIÀRIA DE GIRONA AMB EL NOM DE GIRONA-COSTA BRAVA
11) MODIFICACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
12) REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI PUBLIC DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 2003-2013 (REF. 467C)
13) PETICIÓ DEL GRUP DE TOT PER SANT FELIU DE COMPAREIXENÇA DEL SR. JOAN VICENTE I RUFÍ I DEL SR. JOAQUIM CLARÀ I ESTAÑOL.
14) PROPOSICIONS URGENTS
15) PRECS I PREGUNTES