En les darreres setmanes s’han iniciat nous treballs d’arranjament de diversos carrers de Sant Feliu de Guíxols, objecte de dos contractes independents, el primer dels quals s’ha adjudicat a l’empresa Mugadas, S.L.U. per l’import de 75.000,00 € (IVA inclòs) i l’altre a l’empresa Agustí i Masoliver S.A. (AMSA) per 166.500,00 € (IVA inclòs).
Aquests treballs consisteixen principalment en obres de pavimentació de calçada. No obstant, en funció del tipus d’actuació i, tenint en compte l’estat dels serveis dels carrers a actuar, es preveu intervenir en algun cas en les xarxes de serveis així com l’arranjament d’alguna vorera.
Tot i que les decisions exactes de les actuacions de cada contracte depenen del pressupost disponible considerant la baixa d’adjudicació i els possibles imprevistos derivats de la pròpia dinàmica de les obres, factors que podrien modificar lleugerament el llistat, es relacionen els següents carrers previstos per aquestes dues actuacions. En tot cas, si algun dels carrers no pogués ser objecte d’aquests contractes, cal tenir en compte que l’Ajuntament preveu fer futures actuacions on s’hi inclouria, ja que els contractes s’extingiran automàticament en el moment en què s’arribi als corresponents imports adjudicats.
Els carrers inicialment previstos segons la regidora d’Obres Públiques Dolors Ligero són els següents (cal tenir en compte que algunes són actuacions de tram de carrers, altres de tot el carrer i altres petites actuacions puntuals tipus rases, forats o afectacions d’arrels):
-Contracte 75.000,00 €:
-ASFALT (Carrers Garbí, Algavira, cruïlla ctra. Pedralta amb ctra. Girona, zona accés edifici Caleta Sant Pol i Montserrat Roig. En aquest darrer cas es realitza la substitució de paviment de peces existent per asfalt, i amb fi d’obtenir un espai destinat a vorera i mantenir les places d’aparcament, ja que el carrer passa de dos a un sentit de circulació).
-VORERA (tram carrer Sicília).
Contracte 166.500,00 €:
-ASFALT (Carrers Durban, Pere Màrtir Estrada, Baixada de la Caleta, Dr. Zamenhoff, Cabanyes, Lleida, Cosme Calzada, Capmany, Bruc, Barcelona, Avgda. Vall d’Aro, accés Bateries, “pi” Oviedo, zona accés Cap Ducal).
-PAVIMENTS I SERVEIS (carrer de l’Havana).
-VORERES (Carrers Burgos, Goya cantonada amb Heriz i Muntanyés, on també s’actua en el sanejament).
D’altra banda, també hi ha previstes futures actuacions als carrers Pecher i Francesc Macià, entre d’altres. El llistat de carrers a arranjar està en constant actualització, i es va ampliant periòdicament.