I després

Suspensió de diverses llicències i obres durant el període d’estiu

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols informa de la suspensió d’obertura de rases a la via pública, execució d’enderrocs, excavacions, fonamentacions, estructures i treballs amb compressor/martell elèctric durant l’estiu:
1) Suspendre els efectes de les llicències d’obertura de rases a la via pública,

execució d’enderrocs, excavacions, fonamentacions, estructures i treballs amb

compressor/martell elèctric des del dia 25 de juliol fins el dia 28 d’agost de 2022,

ambdós inclosos. En aquesta suspensió no s’inclou les obres que pugui contractar el

propi Ajuntament.

 

2) A les zones de la ciutat afectades per activitat econòmica-turística marcades al plànol

que figura a l’expedient i que s’adjuntarà a la notificació d’aquest acord, el termini

de suspensió serà des del dia 18 de juliol fins el dia 4 de setembre de 2022.

 

3) L’horari de treball de totes les obres i durant les dates assenyalades queda limitat de

dilluns a divendres de 9 a 19 hores.

 

4) Les llicències que s’atorguin durant aquest període quedaran subjectes a la condició

suspensiva de no iniciar-se els treballs fins el dia 29 d’agost de 2022, les afectades

pel punt 1) i fins el dia 5 de setembre les afectades pel punt 2).

 

5) En les rases ja obertes, el ferm de la via pública s’haurà de reposar completament i

deixar-lo en perfecte estat, com a màxim abans del dia 25 de juliol de 2022.

Els enderrocs ja iniciats s’hauran de finalitzar, com a màxim abans del proper 25 de

juliol de 2022, i caldrà deixar la finca en perfecte estat de seguretat i neteja.

 

7) Aquesta suspensió afecta igualment a totes les empreses de subministrament que

s’hauran d’ajustar al previst als punts anteriors.

 

8) Establir que la suspensió acordada es podrà excepcionar, prèvia sol·licitud de les

persones interessades que haurà d’estar basada en algunes de les raons següents:

Que l’actuació no produeix especial incidència en la circulació viària i molèsties del

descans dels veïns, ni en l’activitat d’establiments comercials o de serveis.

També pels mateixos motius es podran excepcionar els terminis establerts als punts

4) i 5) d’aquest acord.

 

9) L’alcalde podrà autoritzar excepcionalment treballs productors de sorolls fora dels

horaris establerts en aquest acord, en casos d’obres urgents per raó de necessitat,

perill, o aquelles que pels seus inconvenients no puguin fer-se de dia.

 

10) Notificar aquest acord a les companyies subministradores de serveis i a les Àrees

municipals de Policia i Vialitat.

El més llegit

I després