El passat 18 d’abril la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Feliu va aprovar a el projecte d’urbanització de dos trams de carrer del Barri del Puig (carrer Lluna, entre Sant Domènec i Penitència i Carrer Penitència, entre Sant Fèlix Màrtir i Lluna) que contempla la seva reurbanització amb dotació o renovació dels serveis que hi manquen o tenen deficiències (aigua potable, xarxa de recollida d’aigües pluvials, xarxa aigües residuals, xarxa elèctrica de baixa tensió, telecomunicacions…) així com la seva pavimentació, jardineria i mobiliari urbà amb un pressupost 223.589,56 € més IVA.
L’enllumenat públic no ha estat contemplat en aquest projecte i es preveuen executar les canalitzacions soterrades quan s’executin les obres del projecte d’enllumenat.
Pel que fa a la pavimentació, serà similar al de les zones pròximes de carrers amb trànsit restringit: amb paviment a un sol nivell.
Els graons dels trams d’escala, tant de Lluna com Penitència, es pavimentaran també amb la mateixa tipologia de material que les darreres obres de l’entorn com les escales del tram de carrer Lluna que limita amb la Plaça del Puig. Es tracta de paviment de pedra de Sant Vicenç.
A la part més elevada del carrer Lluna hi va el mateix tipus de pavimentació que al carrer Penitència. En canvi, la part baixa de carrer, es pavimentarà com Metges, Nou Algavira, Campaneria, Gorgoll, etc. i a un sol nivell però amb diferència de materials entre la calçada i la vorera
Es contempla arbrat en els trams amb escales del carrer Penitència, amb les magnòlies existents i es plantaran nous xiprers amb el corresponent reg.
Respecte al mobiliari urbà, s’aprofitaran les baranes actuals del carrer Penitència i se’n col·locaran de noves de la mateixa tipologia al tram del carrer Lluna.
Un cop s’hagi aprovat definitivament el projecte, es procedirà a licitar les obres que es  preveu que comencin el mes de juny, coincidint amb l’inici del període de vacances de l’escola Sant Josep i que el tram de carrer Penitència més pròxim a l’escola estigui acabat  a l’estiu abans d’iniciar-se el curs escolar malgrat que la durada de les obres serà de 5 mesos.