L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha paralitzat i precintat part de les obres del nou hotel Alàbriga després que el dia 17 de maig, en una inspecció dels tècnics de l’Àrea d’Urbanisme, es tornessin  a detectar irregularitats al Beach Club, a la zona de la piscina de l’altra banda de la carretera que, segons consta en l’informe “s’observa com s’estan realitzant obres sense llicencia a la finca veïna situada consistents en moviment de terres, aterrassaments, tala d’arbres i fonaments per a la construcció de la tanca perimetral”.

Han estat diverses les ocasions en les quals l’Ajuntament ha paralitzat les obres, entre altres per doblar la capacitat de la piscina, accions que estan fora de l’àmbit del Pla de Millora Urbana tramitat, justament per a la implantació d’aquest equipament hoteler.

Segons consta en el decret signat el dia 19 de maig per l’alcalde Carles Motas, l’espai sobre el qual s’estaven executant les obres sense llicencia es troba parcialment en zona de domini públic maritimoterrestre, parcialment en zona de servitud de transit i de protecció de les previstes en la normativa de Costes i es considera convenient acordar, a mes de la suspensió provisional de les mateixes, també el precinte dels materials i maquinaria que s’utilitzen per l’execució de les mateixes així corn el precinte de tot l’entorn de les obres executades fora de l’àmbit del PMU.

Per aquests fets, l’alcalde va disposar incoar expedient de protecció de la legalitat urbanística per la realització d’obres sense permís a la societat Dalbert 2011, SL, promotora de les obres, Arianour Djalali, arquitecte, i Estructuras Calonge, SL, constructora, la paralització de les obres i l’advertiment que l’incompliment de l’anterior punt pot comportar una multa de 1.000 euros, donant la possibilitat de presentar al·legacions en els següents 15 dies.

A la fotografia es pot veure la zona precintada i, en primer terme, una formigonera que també està fora de servei fins que es resolgui la situació.