Aquest dijous, 27 d’octubre, a les 21:00 h. se celebrarà al saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, el Ple Municipal Ordinari del mes d’octubre de 2016, que podreu escoltar en directe per la nostra emissora (107.0FM) i que conté el següent ordre del dia:

  1. PART RESOLUTIVA:

1.- APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR

2.- ESMENA DE L’ACORD D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2015

3.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (MP-POUM.27) ARTICLES DE LES NORMES URBANÍSTIQUES RELATIUS A LA DENSITAT D’HABITATGES REFERIDA A L’EDIFICACIÓ

4.- APROVACIÓ DEL CODI DE BON GOVERN

5.- DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DEL CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL

6.- REVOCACIÓ CONVENI SUBVENCIÓ ESTACIÓ NÀUTICA SANT FELIU DE GUÍXOLS COSTA BRAVA 2014-2017 I SUBVENCIÓ 2016 ESTACIÓ NÀUTICA SANT FELIU DE GUÍXOLS COSTA BRAVA

7.- ESTUDI DE VIABILITAT I ASSESSORAMENT PER A LA CONCESSIÓ D’UN APARCAMENT A LA ZONA DE LA CORXERA

8.- MOCIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM VINCULANT PER A LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA

9.- MOCIÓ PER IMPULSAR UNA POLÍTICA DE TARIFACIÓ SOCIAL EN ELS SERVEIS I EQUIPAMENTS PÚBLICS MUNICIPALS

10.- PROPOSICIONS URGENTS

  1. PART DE CONTROL:

11.- DONAR COMPTE DEL NOU REGIDOR DE CIU COM A MEMBRE DE DIVERSOS ORGANISMES I INSTITUCIONS

12.- DONAR COMPTE DEL DECRET PERIODE MITJA PAGAMENT GLOBAL (PMP-G)  SEGUIMENT COMPLIMENT LLEI MOROSITAT 2 TRIMESTRE 2016

13.- DONAR COMPTE DEL DECRET PERIODE MITJA PAGAMENT PROVEIDORS (PMP) SEGUIMENT COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT 2 TRIMESTRE 2016-AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTONOMS

14.- DONAR COMPTE DE LA TRANSFERENCIA DE CREDIT 1 TC 136/2016, TRANSFERENCIA CREDIT MOBILIARI VIES PUBLIQUES (ADQUISICIÓ DE TAULES I CADIRES PER DIVERSES FESTES I ACTIVITATS DE CIUTAT)

15.- DONAR COMPTE TC 137/2016 TRANSFERENCIA CREDIT COL·LECTOR CARRETERA GIRONA

16.- DONAR COMPTE DELS FITXERS D’ESTATS EXECUCIO PRESSUPOST 2016 (SEGON TRIMESTRE 2016)

17.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIO DE LES LINIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST PER L’EXERCICI 2017 I TRAMESA MINHAP EN COMPLIMENT ARTICLE  27.2 LLEI ORGANICA 2/2012 27 D’ABRIL D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA

18.- DONAR COMPTE DE L’EXPEDIENT DE TRANSFERENCIA DE CREDIT EXP. 1 TC 153/2016, DESPESES DE SUPORT PER ACTIVITATS

19.- DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL SOBRE COMPLIMENT DE TERMINIS DE FACTURES DE L’AJUNTAMENT PENDENTS DE RECONEIXER L’OBLIGACIÓ -TERCER TRIMESTRE 2016

20.- DONAR COMPTE DE LA TRANSFERÈNCIA DE CREDIT EXP. 1 TC160/2016 UTILLATGE, MAQUINARIA I ALTRES EINES (ADQUISICIO DOS EINES PER MANTENIMENT CEIP ESTACIO)

21.- DONAR COMPTE DE L’EXPEDIENT 1 TC155/2016, TRANSFERENCIA CREDIT OPCIÓ COMPRA CONVENI MODIFICACIO POUM

22.- DONAR COMPTE DE LEXP. 1 TC156/2016, COL·LECTOR GIRONA, OBRES XARXA

23.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS

24.- PRECS I PREGUNTES.