I després

OFERTA DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE SFG

Compartiu aquesta història

Per Junta de Govern Local de 18 d’octubre de 2016, l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va aprovar la convocatòria i les bases específiques que han de regir el concurs oposició lliure per urgència per a l’ampliació de la borsa de treball creada el 28/06/16 per a cobrir necessitats temporals de personal de la categoria d’auxiliar administratiu, que es produeixin durant el període d’un any.

Les sol·licituds, amb la documentació exigida per a prendre part a l’esmentat procés, es podran presentar des del dia 25 d’octubre fins el 3 de novembre del present (ambdós inclosos), en el Registre General de l’Ajuntament o en la forma que determina l’art. 16.4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Si d’acord amb el previst en aquest article la instància no es presentés al Registre d’Entrada de l’Ajuntament, l’aspirant haurà de comunicar a l’Àrea de Recursos Humans la remissió de la còpia de la instància el mateix dia, mitjançant correu electrònic rrhh@guixols.cat adjuntant el comprovant que ho acrediti.

No s’acceptarà cap instància per correu que no hagi complert aquest requisit Les bases específiques han estat publicades al BOP de Girona número 203 de 24 d’octubre de 2016, al Tauler d’Edictes de la Corporació i a la Seu Electrònica de l’Ajuntament ciutada.guixols.cat

Bases específiques de l’ampliació de la borsa https://ciutada.guixols.cat/OAC/download/dc09cfa5-1fbf-4c72-a8e7-7113f1524729

Instància específica https://ciutada.guixols.cat/OAC/download/a5feee7f-d22c-4b86-bd01-6ba4bbc41cc3

Per a més informació dirigiu-vos a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Plaça del Mercat, 6 – 9 (entrada pel Passeig del Mar), 17220 Sant Feliu de Guíxols. Telèfon 972/327000. Horari de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores.

 

El més llegit

I després