Aquest dijous 26 de gener a les 21:00 h, se celebrarà al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols el Ple Municipal Ordinari del mes de gener, i primer de l’any 2017, que podeu escoltar en directe per Ràdio Sant Feliu i que conté els següents punts en l’ordre del dia:

 PART RESOLUTIVA:

1.- APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR

2.- DONAR COMPTE DELS CRITERIS DE MOROSITAT DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS.

3.- DONAR COMPTE DELS CRITERIS DE MOROSITAT DE LEMISSORA MUNICIPAL DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

4.- DONAR COMPTE DELS CRITERIS DE MOROSITAT DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE SANT FELIU DE GUÍXOLS)

5.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA TRANSFERENCIA DE CREDIT EXP. 1 TC193/2016 MATERIAL TECNIC IVENTARIABLE POLICIA LOCAL ( COMPRA DIVERSES PISTOLES MARCA GLOCK)

6.- DONAR COMPTE EL PLE DE L’EXPEDIENT DE TRANSFERENCIA DE CRÈDIT 1 TC 196/2016 APORTACIO ESTACIO NAUTICA SFG COSTA BRAVA (FINANÇAMENT DESPESES FINS FINALS ANY 2016)

7.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA TRANSFERENCIA DE CRÈDIT EXP. 1 TC 199/2016 MATERIAL TECNIC INVENTARIABLE POLICIA LOCAL (COMPRA DIVERSES PISTOLES MARCA GLOCK)

8.- DONAR COMPTE AL PLE EXP. 1 TC 201/2016 APORTACIONS ACORDS I CONVENIS URBANISTICS (OBRES SANEJAMENT NOU CASINO CONSTANCIA)

9.- DONAR COMPTE AL PLE EXP. 1 TC 202/2016 MOBILIARI VIES PUBLIQUES (COMPRA DIFERENTS TIPUS MOBILIARI URBA COM BANCS I PAPERERES ETC)

10.- CINQUENA ADDENDA DE PRÒRROGA DE VIGÈNCIA AL CONVENI FORMALITZAT EL 22 DE NOVEMBRE DE 2012 ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS I L’EMPRESA SARFA, SL PER A LA MILLORA DE LES COMUNICACIONS MITJANÇANT ELS SERVEIS REGULARS DE TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS PER CARRETERA ENTRE SANT FELIU DE GUÍXOLS, SANTA CRISTINA D’ARO I CASTELL-PLATJA D’ARO,

11.- MODIFICACIO ORDENANCES FISCALS Nº6 ICIO I OOFF Nº10 ESCOMBRARIES X2016012096)

12.- BAIXA DRETS PENDENTS D’EXERCICIS TANCATS (2016)

13.- BAIXA D’OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAMENT PROCEDENTS D’EXERCICIS TANCATS

14.- APROVACIÓ DEL PLA NORMATIU DE L’AJUNTAMENT DE L’ANY 2017

15.- PROPOSTA ADEQUACIO LLOCS D’AGENT, CAPORAL I SERGENT DE LA POLICIA LOCAL I ACORD PER A LA MILLORA DEL SERVEI DE LA POLICIA LOCAL DE SANT FELIU DE GUIXOLS

16.- APROVAR L’ESTUDI DE VIABILITAT PREVI A L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ D’UNA CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN APARCAMENT A LA CORXERA I POSTERIOR GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC LOCAL D’APARCAMENT A LA CORXERA

17.- APROVAR PROVISIONALMENT ELS DOCUMENTS QUE FORMEN PART DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM NÚM. 27 ARTICLES DE LES NORMES URBANÍSTIQUES RELATIUS A LA DENSITAT D’HABITATGES REFERIDA A L’EDIFICACIÓ

18.- DESAFECTACIÓ D’UNA PORCIÓ D’UN BÉ DE DOMINI PÚBLIC AL PARATGE DE BUJONIS

19.- MOCIÓ PER AL COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LA UNIÓ EUROPEA REFERENT A LES CLÀUSULES SÒL DE LES HIPOTEQUES.

20.- MOCIÓ PER L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT A LA CAMPANYA “CASA NOSTRA ÉS CASA VOSTRA”

21.- MOCIÓ DE SUPORT AL PACTE NACIONAL PER A UNA SOCIETAT DIGITAL A CATALUNYA

22.- MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS A LA COOPERATIVA “SOM ENERGIA”

23.- PROPOSICIÓ PER GARANTIR L’ACCÇES A LA INFORMACIÓ DELS SERVEIS FUNERARIS

24.- PROPOSICIONS URGENTS

PART DE CONTROL:

25.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS

26.- PRECS I PREGUNTES.