Aquest dijous, a les 9 del vespre, se celebrarà al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, el Ple Municipal Ordinari que portarà a aprovació qüestions que varen restar pendents, per falta de temps en el darrer Ple, com ara la sol·licitud de compareixença del regidor Francisco Cárdenas per l’afer de les càmeres de vigilància del Centre Cívic Tueda  a petició d’ERC. Un altre punt que va quedar pendent és la demanda de dimissió de Pere Albó, per part de TSF, per tota la qüestió del nomenament i cobraments de la figura del vicealcalde així com la demanda d’adhesió de Sant Feliu a l’Associació de Municipis per la Independència que es va retirar de l’ordre del dia del darrer Ple per unes qüestions administratives que ja s’han resolt.ORDRE DEL DIA

1.- APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR DE DATA 30 D’AGOST DE 2012
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS
3.- APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTRUCCIÓ
4.- ESTABLIMENT DE COMPLEMENTS RETRIBUTIUS EN CAS D’INCAPACITAT TEMPORAL DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT
5.- SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT DEL SR. ALFRED MONT I ROJAS AMB UNA ACTIVITAT PRIVADA
6.- CONVENI DE TRANSPORT URBÀ ENTRE EL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL, SARFA I L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
7.- SOL·LICITUD DE COMPAREIXENÇA DEL REGIDOR DELEGAT AL PLE SR. FRANCISCO CÁRDENAS I TOSCANO
8.- ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA
9.- APROVAR ELS NOUS PROGRAMES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA APLICABLES A LES MODIFICACIONS PUNTUALS DE PLANEJAMENT GENERAL I A LES TRAMITACIONS DE PLANEJAMENT DERIVAT
10.- RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES EN RELACIÓ AL PLA DE MILLORA URBANA SMU-05 VISTA ALEGRE
11.- RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE LA BASE 25A DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’EXERCICI 2011
12.- MOCIÓ DE TOTS PER SANT FELIU PER DEMANAR LA DIMISSIÓ DEL PRIMER TINENT D’ALCALDE SR. PERE ALBÓ I MARLÉS
13.- PROPOSICIONS URGENTS

PRECS i PREGUNTES