Senyor/a,
D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convoco a la sessió de Ple extraordinària que tindrà lloc a la Sala de Plens el dia i hora que figuren a l’assenyalament, per tractar dels assumptes següents:

Assenyalament:
1a Convocatòria 07/07/2020 a les 09.00 hores
2a Convocatòria 09/07/2020 a les 09.00 hores

Número i assumpte:
1.- CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA CONSERVACIO I MANTENIMENT DE LES ZONES VERDES ENJARDINADES I FORESTALS DE LA ZONA EST I LITORAL

L’alcalde accidental,
Sant Feliu de Guíxols, 2 de juliol de 2020

Feu-ne el seguiment pel 107.0 de la FM o a rsf.cat

Com sempre, podreu seguir la sessió plenària d’aquest dimarts pel 107.0 de la FM, a Ràdio Sant Feliu, i també per streaming, entrant a la web de l’emissora municipal rsf.cat. La transmissió començarà instants abans que s’iniciï el ple i un cop acabat se’n publicarà l’àudio a la mateixa web de la ràdio.