L’Associació de Naturalistes de Girona (ANG), ha presentat el matí d’aquest dimecres una denúncia davant del “Servicio de Protección de la Naturaleza” (SEPRONA) i la Direcció General de Costes del Departament de Territori i Sostenibilitat, perquè analitzin si les obres realitzades per l’Hotel Edèn Roc al municipi de Sant Feliu de Guíxols, s’han realitzat dins el domini públic marítimo-terrestre, i si disposaven de les llicencies necessàries, segons ha anunciat en el seu web.
L’entitat ecologista presenta aquesta denúncia gràcies a una informació rebuda a través del seu servei de vigilància ambiental, elWhatsNAT. El simpatitzant dels NATUS adjuntava diferents imatges que indicaven que s’estaven realitzant d’obres il.legals dins el domini públic marítimo-terrestre.
Després d’un seguit d’accions de l’organització ecologista per analitzar la veracitat de les imatges, ha constatat que:
-En data 26 de març de 2014, es comunicava que en la Concessió CNC02/96/17/0025, C-154, s’estaven realitzant les obres d’abocament de sorra i formigonat per a fer una terrassa, i que s’ordenava la paralització de les obres.
-En data 1 d’abril de 2014, l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va traslladar al Departament de Territori i Sostenibilitat el Decret d’Alcaldia d’incoació d’expedient de protecció de la legalitat urbanística per a la realització d’obres sense llicència municipal dins el domini públic marítimo-terrestre de la finca de l’Hotel Edén Roc, per moviment de terres, formació i recrescut de murs i formació de paviment de formigó.
-En data 8 d’abril de 2014, la propietat de l’Hotel va sol.licitar l’autorització per a repartir la sorra en la zona formigonada, que a final de temporada es retira i s’emmagatzema per a que no entri al mar així com realitzar obres de manteniment per tapar un forat en un tram d’uns 8 m² obert per l’erosió del mar que han formigonat en l’àmbit de la concessió CON2009-00352-G. Actualment està en tràmit aquesta sol.licitud.
Així mateix, les imatges rebudes permeten pensar que s’han realitzat més obres de les descrites anteriorment, i que aquestes poden suposar afectacions en el domini públic marítimo-terrestre.
Per totes aquestes raons, l’entitat ecologista ha sol.licitat per mitjà d’una denúncia al SEPRONA i a la Direcció General de Costes del Departament de Territori i Sostenibilitat, que analitzin si les obres realitzades es troben dins el domini públic marítimo-terrestre, i si és el cas, si s’han realitzat amb les llicencies corresponents.
En la denúncia presentada, els ecologistes sol.liciten que si s’han realitzat de forma il.legal s’aturin, s’estableixi una sanció d’acord amb els articles 90 a) i b) de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, i finalment, que es restitueixi el pas del vial d’accés que discorre entre la servitud de trànsit i la servitud de protecció.

NATURALISTES FALDILLA