Aquest estiu Dipsalut ha revisat les dutxes i rentapeus de les platges de 18 municipis (aquells han sol·licitat aquest servei). En total s’han inspeccionat 312 instal·lacions (239 dutxes i 73 rentapeus) de 61 platges. S’han agafat mostres d’aigua de cadascuna de les dutxes i rentapeus i s’han analitzat per tal de determinar si hi havia el bacteri legionel·la. En cap s’hi ha detectat el bacteri.
Dipsalut també ha analitzat la sorra d’aquestes 61 platges per determinar el seu nivell de neteja. Els resultats han determinat que la majoria de platges – un 84%-  tenen la sorra en perfecte estat. Només s’han detectat petites deficiències en la sorra de 10 platges, és a dir, en el 16% de les revisades. En aquests casos s’ha avisat de manera immediata a l’ajuntament i se li ha recomanat fer una neteja exhaustiva per corregir la situació.
Els resultats obtinguts aquest 2010 confirmen el bon estat de les platges de la Costa Brava i l’efectivitat dels protocols de neteja i manteniment que apliquen els municipis. Pel què fa a les condicions de la sorra, fins i tot es milloren els resultats de l’any passat. L’any 2009 el 75% de les mostres de sorra analitzades eren del tot netes enfront un 25% de les mostres que tenien baixes concentracions de bacteris que indiquen que la neteja és millorable. Enguany, en canvi, el 84% de les platges presenten unes bones condicions de neteja de la sorra, mentre que només un 16% tenien petites deficiències.
Pel què fa a les analítiques de legionel·la, s’han repetit els resultats del 2009. El 100% de les dutxes i rentapeus s’han trobat lliures de legionel·la. Cal dir que aquestes són instal·lacions de baix risc ja que són d’aigua freda, es munten de nou cada estiu i acostumen a ser força noves.
Dipsalut realitza aquestes actuacions en el marc del Programa de suport a la gestió del risc derivat de les platges. El programa es posa en marxa el mes de juny. Primer es realitza una primera visita a cadascuna de les platges per veure’n l’estat i per definir el pla d’analítiques i el de manteniment, neteja i desinfecció més adequats. Després es fa la neteja i desinfecció inicial de totes les dutxes i rentapeus. Posteriorment s’agafen mostres de l’aigua d’aquests equipaments i s’analitzen al laboratori per veure si hi ha el bacteri legionel·la (si es trobés, es comunicaria immediatament a l’ajuntament, es faria una desinfecció immediata per eliminar-lo i es portaria a terme una segona analítica per comprovar la seva eradicació). El programa també inclou la revisió de l’estat de la sorra que consisteix en agafar-ne mostres prop de les dutxes (que és on més risc hi ha de concentració de microorganismes) i comprovar si hi ha indicadors d’una neteja deficient com ara bacteris com E coli o Enterococs fecals. Si se’n detecten, Dipsalut ho comunica a l’ajuntament i li recomana una desinfecció i una neteja exhaustiva per corregir la situació. A més, li proposa nous protocols de neteja i altres mesures per tal que el problema no persisteixi i pugui garantir unes condicions òptimes de la sorra.  Aquest 2010 Dipsalut ha destinat 58.000 euros a prestar aquests serveis. (Dipsalut).