Aquesta setmana s’ha presentat a Girona una iniciativa solidària conjunta del Consell  General de Cambres de Catalunya i de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), l’organisme de la Generalitat de Catalunya responsable de gestionar les polítiques de cooperació al desenvolupament i acció humanitària. L’objectiu és buscar el suport empresarial en els projectes que impulsa aquest organisme a tot el món.

Es tracta d’anar més enllà de les fórmules més habituals de patrocini i cercar nous instruments de finançament innovadors adaptats a la realitat de la cooperació catalana. Carles Llorens, director general de cooperació de la Generalitat, va explicar als tres presidents de les cambres gironines que davant de la disminució de recursos per a la cooperació, estan buscant altres recursos, entre els quals en destaca el patrocini privat. Llorens creu que “la Llei de mecenatge és poc generosa amb les empreses que volen cooperar”, malgrat tot, vol trencar amb una època en que “la cooperació ha estat d’esquenes al món econòmic”.

Amb l’objectiu de fomentar les actuacions de cooperació al desenvolupament, l’Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) ha acordat amb el Consell General de Cambres de Catalunya l’establiment de nous mecanismes per a la recerca de finançadors per als projectes que han acreditat suficient solvència tècnica a criteri de la ACCD. El Consell General de Cambres ofereix difusió pública als projectes per tal de fer-los visibles a les empreses, les quals tindran la possibilitat de contactar amb les entitats impulsores dels projectes i aprofundir en el seu coneixement i, en el cas d’estar-hi interessades, contribuir econòmicament en el seu desenvolupament.

Aquest tipus d’aliances són un nou model de treball de Cooperació en Xarxa on hi intervenen agències públiques, governs locals, organismes internacionals, ONG de la societat civil i empreses privades. Hi ha diferents tipus d’aliances, ja sigui en el sector de la salut, el desenvolupament rural, l’accés a l’aigua segura i sanejament, l’energia, infraestructures, TIC, etc. amb diferents models de gestió.

D’aquesta manera, ONG, Empreses i Govern de Catalunya se sumen a la comunitat internacional en la lluita contra la pobresa, seguint els compromisos assumits pels països desenvolupats en el marc dels Objectius del Mil·lenni de Nacions Unides, amb una acció transformadora i compromesa amb els pobles més desfavorits del món.

És en aquest context que es pretén contribuir a la integració de l’empresa, en les millors condicions, en tant que actor de la cooperació catalana per al desenvolupament, i amb aquesta finalitat s’han especificat, en primer lloc, una sèrie de criteris que permeten a l’administració, al sector privat, i eventualment el sector de les ONG de relacionar-se i col·laborar amb la seguretat i les garanties necessàries, en relació a activitats de cooperació al desenvolupament, en segon lloc orientar, des de l’experiència, la bona pràctica, i des del marc legislatiu i programàtic vigent a Catalunya, la que ha de ser l’estratègia de l’empresa catalana per a la cooperació al desenvolupament dins la seva política de RSC.

Aquesta col·laboració comprèn l’elaboració d’un espai web per part del Consell General, que es vincula des de la portada de la pàgina web del Consell General, en la que es dóna publicitat als projectes de cooperació al desenvolupament validats tècnicament per l’ACCD, previ consentiment a tal efecte per les entitats impulsores dels mateixos, amb la finalitat de promoure la col·laboració amb les organitzacions empresarials