L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, convoca el concurs del disseny del cartell i de la xapa del Carnaval 2018, d’acord amb les següents bases:

Disseny

-El tema serà lliure, dins naturalment dels motius característics de les festes que es pretén anunciar.

-El cartell haurà d’estar confeccionat en sentit vertical, 70 cms. d’alçada per 50 d’ample inclosos els marges si els tingués. L’execució serà amb tota la gamma de colors que es consideri. A l’hora de la seva reproducció litogràfica l’Ajuntament ho farà en quadricromia. Haurà d’incloure el següent text: Carnaval 2018 – Sant Feliu de Guíxols –  del 3 al 14 de febrer.

-Haurà de poder adaptar-se a diferents formats cartell, díptic, xapa, etc.

 Presentació

-Els cartells s’hauran de presentar sense signar i muntats sobre tauler, bastidor o material suficientment resistent per poder ser exposat.

-Les propostes que optin al concurs s’hauran de presentar a la l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (Plaça del Monestir s/n), des del 6 de novembre a partir de les 10 hores, fins a les 13 hores del 24 de novembre del 2017.

-Cada participant podrà presentar una proposta acompanyada de plica tancada, que contindrà al seu interior el nom, cognoms, domicili, i telèfon i a l’exterior s’ha de fer constar un títol o lema que identificarà l’obra.

Veredicte i premi

-Es constituirà un jurat, presidit per l’Il·lm. Sr. Alcalde o el Regidor en qui delegui, els noms no es faran públics fins després d’emetre el veredicte.

-El concurs estarà dotat amb un únic premi de 300 €. Es farà efectiu un cop s’estableixi la consignació pressupostària pertinent quan s’hagi aprovat el pressupost municipal del 2018. El premi estarà subjecte a la legislació fiscal vigent, realitzant sobre aquestes quantitats les retencions legals establertes.

-El cartell premiat passarà a propietat municipal amb tots els drets de lliure reproducció, distribució i comunicació pública, tenint en compte la Llei de la Propietat Intel·lectual.

Altres

La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació de les bases i de la resolució del Jurat que serà inapel·lable. Qualsevol anomalia o dubte que pugui sorgir en el procés de selecció, deliberació i concessió del premi podrà ser estudiada interpretada i solucionada pel Jurat. El Premi podrà declarar-se desert.