I després

Usos limitats a la Sala de Plens de l’Ajuntament i Ple Ordinari aquest dimecres

Compartiu aquesta història

L’alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Joan Alfons Albó, ha ordenat que la Sala de Plens de l’Ajuntament continuï essent polivalent, però no il·limitadament, ja que hi ha altres equipaments que disposen d’espais, fins i tot més ben equipats, i que poden tenir els accessos més ben controlats (recordem que la sala de plens es troba la primer pis i, fora d’horaris de treball, la planta baixa queda oberta i es pot accedir a les exposicions i a altres dependències).

Per tant, aquesta sala queda limitada a partir d’ara per a les cerimònies civils, actes institucionals i sessions d’òrgans municipals. Les reunions de veïns, cursos, xerrades i altres actes públics s’hauran de fer en espais municipals com ara la sala d’actes de la Biblioteca, el Teatre Auditori Municipal Narcís Masferrer, la Casa Albertí, la sala d’actes del Monestir, els Centres Cívics i el Punt d’Informació Juvenil.

En aquest espai, se celebrarà aquest dimecres, a les 9 del vespre, el Ple Municipal Ordinari del mes de desembre, avançat a aquesta data amb motiu de les diades nadalenques, i que tindrà el següent ordre del dia a més de les proposicions urgents de darrera hora en el cas que se’n presentin:

I. Part resolutiva:

1. APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR DE DATA 24 DE NOVEMBRE DE 2011

2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS

3. APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTRUCCIÓ

4. RESOLUCIO DE LES AL.LEGACIONS CONTRA L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES I CONTRA L’ANNEX 8 DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9, REGULADORA DE LES TAXES PER PRESTACIO DE SERVEIS I REALITZACIO D’ACTIVITATS MUNICIPALS. APROVACIO DEFINITIVA DE L’EXPEDIENT D’ORDENANCES FISCALS 2012

5. MODIFICACIO DELS ESTATUTS DE L’EMISSORA MUNICIPAL PER ADAPTAR-LOS A LA LEGISLACIO VIGENT

6. MODIFICACIO DELS ESTATUTS DE L’ESCOLA DE MUSICA PER ADAPTAR-LOS A LA LEGISLACIO VIGENT

7. MOCIO PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE TOTS PER SANT FELIU EN RELACIÓ ALS PRECS I PREGUNTES DELS PLENS MUNICIPALS

8. MOCIO PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE TOTS PER SANT FELIU SOL.LICITANT LA RENOVACIO DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS I L’EMPRESA ORGANITZADORA DEL TORNEIG DE FUTBOL BASE ”MIC” A SANT FELIU DE GUIXOLS

9. MOCIO PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EA DE PROPOSAR REDUIR A LA MEITAT LA DESPESA DE L’ENLLUMENAT DE NADAL L’ANY 2012 I DESTINAR ELS DINERS A MESURES D’ESTALVI

10. PROPOSICIONS URGENTS

II. Part de control:

PRECS I PREGUNTES.

 

El més llegit

I després