Representant l’oficina de Sant Feliu de Guíxols el Síndic, José Luis Mayo i el vicealcalde, Pere Albó, varen assistir al FòrumSD. L’Associació de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya, ha presentat al Parlament de Catalunya el V Recull d’Informes corresponent a les actuacions de l’any 2012 en un acte presidit per Núria de Gispert. La V edició d’aquest Recull d’Informes vol aportar, més enllà de la les actuacions concrets a cada poble o ciutat, una visió global de les tasques realitzades pels síndics i defensors locals durant el darrer exercici.
José Luís Mayo ens aporta una crònica amb les dades de l’esdeveniment:
Els Síndics locals de Catalunya han fet un total de 17.083 actuacions durant l’any 2012
Els síndics i síndiques locals han fet un total de 17.083 actuacions, entre consultes, les queixes de la ciutadania i les actuacions d’ofici. Les queixes tramitades han estat un total de 2.724 i 141 expedients han estat fets com actuacions d’ofici. El 65% de les queixes tramitades s’han tancat amb una resolució favorable als interessos de la ciutadania. Cal fer palès que un 67% de les recomanacions emeses han estat acceptades pels ajuntaments i que un 24% de les queixes s’han pogut solucionar amb una resolució amistosa.
Actuacions per matèries
El recull agrupa en tres grans blocs temàtics el conjunt de les actuacions dels síndics:
Administració general. Aquest bloc temàtic recull les queixes registrades que tenen per objecte aspectes de procediment administratiu (manca de resposta, silenci administratiu, notificacions, incompliment de terminis…) i hisenda. L’Any 2012 aquest àmbit temàtic va suposar el 26% de les queixes rebudes i destaquen les queixes sobre procediments sancionadors (45%) especialment en matèria de trànsit i mobilitat, seguits dels assumptes relacionats amb temes tributaris i de recaptació (22%). Les queixes que afecten el principi de responsabilitat patrimonial de l’administració són un 12% del total de queixes d’aquest àmbit.
Territori. Aquest gran bloc temàtic va registrar el 42% de les queixes de l’any 2012.
Les queixes relatives al manteniment i la mobilitat de la via pública (33%), les de medi ambient i sorolls (17%), les obres i disciplina urbanística (16%), la seguretat ciutadana  (12%) i l’habitatge (10%) són els continguts més habituals atesos en aquest àmbit.
Atenció a les persones. Aquest bloc representa el 32% de les queixes de l’any 2012, i agrupa les àrees municipals que presten una atenció directa a les persones com són:  Consum, – Cultura, Educació, Esports, Salut Pública, Serveis Socials o Participació Ciutadana i Relacions amb la ciutadania. Els serveis socials municipals concentren la majoria de queixes rebudes d’aquest àmbit (40%), seguits de les actuacions en temes de cultura, educació i esports (22%) i participació ciutadana (11%).
Conclusions:>
El nombre més important d’actuacions que fan els síndics i defensors locals es refereixen a matèries que afecten la qualitat de vida de la ciutadania.
L’increment d’actuacions i queixes en referència als àmbits de l’habitatge, el treball i els Serveis Socials reflecteix l’impacte de la crisi en les persones que s’adrecen als defensors locals.
Els recursos públics, municipals o no, es demostren insuficients per poder atendre tota aquesta demanda de serveis i prestacions i afecta, especialment a col·lectius amb una especial vulnerabilitat, persones grans, dones soles, famílies monoparentals i infants.
El síndic/a municipal de greuges: una institució consolidada arreu del territori
Els síndics i síndiques locals de Catalunya donen avui servei a un 52% de la població catalana (és a dir, 3.911.032 persones) i els podem trobar a un total de 40 pobles i ciutats del país. Cal destacar la creació de la institució als municipis de Palafrugell, Vilassar de Dalt, Cruïlles-Monells-Sant Sadurní de l’Heura i Lloret de Mar. Per contra, cal lamentar la pèrdua de la institució a Tarragona i Granollers on confiem que, el més aviat possible, es pugui reprendre de nou l’atenció en la proximitat a la ciutadania d’un sÍndic/a local.
El valor de la proximitat i la bona administració
La proximitat i el contacte directe amb la ciutadania, el coneixement de la realitat local i la pròpia relació amb l’ajuntament, facilita als síndics i defensors locals una forma pròpia i singular d’exercir la seva funció i afavoreix la possibilitat de resoldre amb una solució amistosa un gran nombre de queixes. El defensor és així un instrument més que pot garantir el bon govern i la bona administració. I especialment, a prop de les persones que pateixen amb més virulència la situació de crisi que seguim patint.
Declaració davant les propostes de reforma de la normativa de règim local
Els síndics i defensors locals, davant les properes reformes, a nivell estatal i autonòmic, de la normativa de règim local, també han donat a conèixer una declaració conjunta en defensa dels principis de subsidiarietat i d’autonomia local.
L’acte de presentació del V Recull d’Informes s’ha celebrat al Parlament de Catalunya, presidit per la M.H. Sra. Núria de Gispert, presidenta del Parlament, l’Il·lm. Sr. Miquel Buch, president de l’Associació Catalana de Municipis, l’Il·lm. Sr. Xavier Amor, president de la Federació de Municipis de Catalunya i el Sr. Josep Giné Badia, síndic municipal de greuges de Lleida i president del FòrumSD. El Sr. Juli Ponce, doctor en Dret i professor de dret administratiu de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, com a convidat i qui ha presentat una conferència amb el títol de «Bona governança i dret a una bona administració en un context de crisi i retallades: les línies vermelles per a la protecció dels drets socials». A l’acte hi han assistit una important representació de Diputats i Diputades del Parlament així com alcaldes, regidors i regidores dels ajuntaments que tenen síndic o defensor municipal.
SINDIC