I després

S’aprova una moció d’ICV per fer rebaixes a l’IBI

Compartiu aquesta història

El passat dijous, el grup municipal d’ICV-EA va presentar una moció al Ple per demanar una reducció o subvenció a l’impost de l’IBI a aquelles famílies que tenen tots els seus membres a l’atur.

L’equip de govern de CiU-PSC va acceptar el text matisant què hauràn de ser els serveis tècnics de l’ajuntament, sobretot de l’àrea de serveis socials, els que hauran de fixar els criteris per accedir a aquests ajuts.

Malgrat aquest matís, es va acceptar la intencionalitat i l’esperit de la moció què és el d’aplicar una rebaixa important de fins el 90% a aquelles famílies que no reben cap tipus d’ingrés i que estiguin en situació d’atur. Els ecosocialistes agraïen tant al Govern de la ciutat com als grups municipals de TSF i ERC el seu vot positiu què asseguren que servirà per ajudar als qui més ho puguin necessitar en aquest moments difícils.

Text íntegre de la moció

“A finals de l’any passat, el Govern de Partit Popular, va imposar per decret una sèrie de mesures urgents en matèria pressupostària i financera de correcció del dèficit públic. Entre d’altres efectes a la ciutadania, aquest increment suposarà una percentual del rebut de l’Impost de Béns Immobles (IBI) pels anys 2012 i el 2013 en els municipis, que comportarà un increment de la pressió tributària a la ciutadania molt per sobre del 10%.

Aquesta decisió unilateral, significa una clara vulneració a l’autonomia local dels municipis i en cap cas pot ser una mesura econòmica amb voluntat de substituir les mesures estructurals que el món local porta reclamant des de fa dècades. L’increment de l’IBI només és una solució pressupostària conjuntural que no soluciona el problema de l’infrafinançament local i afegeix major incertesa en les finances del món local.

El caràcter unilateral de la mesura dificulta als municipis la capacitat de modular l’impost, ja que en un moment de crisi com l’actual carrega sobre moltes famílies que ja estan passant dificultats econòmiques. Aquesta mesura d’obligat compliment, suposarà un augment de la previsió d’ingressos aprovada en els pressupostos d’aquest 2012.

Aquesta mesura d’increment de l’impost, d’obligat compliment, suposa un augment tributari que a la nostra ciutat es pot situar en el 12%. Aquest decret dificulta als nostres ajuntaments la capacitat de modular aquest impost i carrega sobre moltes famílies una despesa afegida en aquests moments de crisi i de dificultats econòmiques.

La Llei Reguladora de els Hisendes Locals, regula, entre molts altres aspectes, el fet imposable, la base imposable, el tipus de gravamen, les exempcions, els subjectes passius, les bonificacions i tota la resta d’aspectes relatius a l’IBI.

Pensem que l’IBI, ha de contemplar un sistema de tarifació social, que s’ajusti a la renda individual o familiar, que estableixi el principi de progressivitat i, per tant, d’equitat.

Atès que la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, habilita els municipis per aprovar i regular les bases per a l’atorgament de subvencions respecte de l’IBI

Per tot això el Grup municipal d’ICV-EA proposa al ple;

  • Subvencionar a les unitats familiars que tinguin tots els seus membres a l’atur però cobrant alguna prestació, una reducció del 50% de l’import total de l’IBI amb valors cadastrals inferiors als 150.000 € sempre i quan es tracti de l’habitatge habitual.
  • Subvencionar a les unitats familiars que tenen tots els seus membres a l’atur però sense cap prestació el 90% de l’import de l’IBI amb valors cadastrals inferiors als 150.000 € sempre i quan es tracti de l’habitatge habitual.
  • Subvencionar a les unitats familiars que han estat desnonades i que s’ha subhastat el seu habitatge: el 100% de l’IIVTNU (plusvàlua) i fins el 100% de l’IBI mentre dura tot el procés d’aixecament de la hipoteca.
  • Traslladar l’aprovació d’aquest acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.

El més llegit

I després