El consistori de Sant Feliu de Guíxols ha comunicat que engega un nou procés selectiu per cobrir definitivament en torn restringit a persones amb discapacitat intel·lectual, una plaça de conserge a temps parcial, inclosa a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, amb una jornada del 57,14%, mitjançant concurs oposició.

Les sol·licituds, amb la documentació exigida per a prendre part a l’esmentat procés, es podran presentar del dia 1 al 31 de gener de 2022 (ambdós inclosos), en el Registre General d’aquest Ajuntament o en la forma que determina l’art. 16.4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Enllaç directe a la publicació a la seu electrònica de l’Ajuntament.