Aquest dijous, 27 de febrer, a les 8 del vespre (s’vança una hora en ser Dijous Gras), se celebrarà el Ple Municipal Ordinari del mes de febrer que podeu escoltar en directe pel 107.0FM o bé per Internet a través del nostre web: www.rsf.fm  i que té el següent ordre del dia:

1.- APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR DE DATA 30 DE GENER DE 2014

2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS

3.- APROVACIÓ DE LA CONCESIÓ D’ÚS DE PART D’UN LOCAL DE PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT PER A CENTRE DE TRANSFORMACIÓ A FAVOR D’ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA I INSTAL•LACIÓ DE LINIA ELÈCTRICA

4.- FORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE DE DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL CONTRA LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

5.- CONVENI DE TRANSPORT PÚBLIC URBÀ-INTERURBÀ ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT I L’EMPRESA SARFA

6.- SOL•LICITUD D’APLICACIÓ DE L’INCREMENT DE LES TARIFES APLICABLES ALS SERVEIS INTERURBANS DEL TAXI

7.- APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS ECONÒMICO-ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADORES DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU PER A LA GESTIÓ INTEGRAL DEL FESTIVAL DE LA PORTA FERRADA I INICIAR LA CONTRACTACIÓ

8.- DESAFECTACIÓ DE LA FINCA DEL CARRER DEL BRUC

9.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL REGIDOR D’ICV-EUiA CONTRA LA REFORMA DE LA LLEI ORGÀNICA 2/10 DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA I INTERRUPCIÓ VOLUNTARIA DE L’EMBARÀS

10.- PROPOSICIONS URGENTS

PRECS I PREGUNTES.