I després

Ple Municipal, aquest dimarts 29 d’agost

Podeu seguir-lo a través del 107.0 fm, online al nostre web i un cop acabi, en diferit a la nostra secció de podcasts

Compartiu aquesta història

Aquest dimarts 29 d’agost a les 20h, se celebra el Ple Municipal del mes d’agost de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. En ell s’hi tractaran 20 punts en l’ordre del dia.

1a Convocatòria 29/08/2023 a les 20:00 hores

2a Convocatòria 31/08/2023 a les 20:00 hores

D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convido a la sessió de Ple sessió ordinària que tindrà lloc a la Sala de Plens el dia i hora que figuren a l’assenyalament, per tractar dels assumptes següents:

Núm.: Assumpte:
I. Part resolutiva:

1.- Aprovació de l’acta anterior núm. 12/2023 de data 27/07/2023.

2.- Donar compte dels decrets d’alcaldia, acords de Junta de Govern Local i altres qüestions d’interès.

3.- Donar compte de les contractacions i nomenaments del 01/07/2023 al 31/07/2023.

4.- Donar compte del decret d’aprovació dels fitxers trimestrals -segon trimestre-.

5.- Nomenament del senyor Josep Vallverdú i Aixalà com a fill adoptiu de la ciutat.

6.- Aprovació de l’expedient 3 TC009/2023 per transferència de crèdit de l’aplicació aportació convenis desenvolupament econòmic a activitats de desenvolupament empresarial.

7.- Aprovació de l’expedient 3 TC010/2023 per transferència de crèdit de l’aplicació conveni CEE Els Àngels a altres aplicacions d’Educació.

8.- Aprovació de l’expedient 3 TC011/2023 per transferència de crèdit del’aplicació contracte aparcament zona blava a contractes de manteniment i serveis d’equips informàtics.

9.- Aprovació aplicació bonificació ICIO i deducció de la taxa per la tramitació de les llicencies Exp. Urb. X2023016315. – Ple agost 2023.

10.- Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci d’Aigües Costa Brava- Girona.

11.- Ratificació de l’aprovació de la pròrroga del contracte per als serveis de conservació, manteniment i millora de les zones verdes, espais enjardinats i altres espais públics.

12.- Aprovació de la 3a pròrroga del conveni per a la gestió de les places de residència assistida per gent gran.

13.- Aprovació inicial de les bases per a la concessió de subvencions per a l’obertura de nous establiments comercials, de serveis i restauració i parades del mercat cobert.

14.- Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal funcionari i personal laboral i RLT – 2023.

15.- Determinació de les festes locals pels anys 2024 a 2027.

16.- Acceptació de la compatibilitat laboral d’una treballadora de l’Ajuntament.

17.- Acceptació de la compatibilitat laboral d’un càrrec electe de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

18.- Compareixença del regidor de Patrimoni Cultural per a la presentació de les dades de viabilitat del projecte Museu Thyssen.

19.- Proposició per a la millora de la recollida selectiva a la ciutat.

20.- Proposició per l’encàrrec i redacció d’un projecte per a la construcció d’un pas per a vianants al voral de la ctra. de Sant Pol abans del carrer Guardiola.

21.- Proposicions urgents.

II. Part de control:

22. Informació als regidors i regidores.

23. Precs i preguntes.

El podreu seguir per Ràdio Sant Feliu al 107.0 de la fm, online al nostre web i també, un cop acabi, el podreu escoltar en diferit a través de la secció de podcasts clicant aquí.

El més llegit

I després