Aquest dimecres 3 d’agost els grups a l’oposició a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Convergència i Unió, Guíxols des del Carrer, MES i la CUP, han demanat a l’equip de govern la convocatòria d’un Ple extraordinari per tractar un únic punt: Assumptes d’interès referent a la neteja viària, la recollida selectiva i el nou contracte d’escombraries.

Després d’un torn de paraula de cada un dels grups tots van coincidir en demanar més informació, més transparència i més participació en referència al nou contracte d’escombraries per a la ciutat ja que entenen que és el contracte, econòmicament parlant, més important existent fins a la data amb un pressupost d’uns 4 milions d’euros.

El grup de GdC va fer una sèrie de propostes dividits en 4 apartats: Deixalleria, neteja viària, neteja de platges i aigua marina i recollida d’escombraries.

Quant al primer apartat referent a la deixalleria, reclamaven l’elaboració d’un informe tècnic, com una mena d’auditoria, que servís per avaluar les instal·lacions, funcionament i horaris. Això permetria valorar com s’està gestionant la deixalleria i quins aspectes es podria millorar i traslladar les mesures necessàries a l’empresa adjudicatària. Una de les propostes que van llençar va ser un sistema per premiar als usuaris d’aquesta instal·lació amb la reducció de la taxa d’escombraries, també es va fer un incís en la millora de la deixalleria mòbil pel que fa als horaris, ja que segons GdC, no es compleixen.

Sobre la neteja de platges i aigües marines proposaven que es fes una neteja de la sorra diàriament del 15 de juny al 15 de setembre, els caps de setmana des de Setmana Santa fins el 14 de juny i del 16 de setembre fins a començaments d’octubre i la resta de l’any fer el servei segons necessitat. També van reclamar més papereres a la platja ja que consideren que no hi ha suficients a l’actualitat afegint també les d’ús de rebuig i orgànica. Una altra de les propostes va ser instal·lar un sistema d’aspersió amb aigua salada nocturn per minimitzar la pols aixecada per les màquines que fan la neteja i evitar la concentració nocturna de gent. Finalment la neteja de residus flotants s’hauria de realitzar amb més freqüència en dies d’onatge.

En el tercer punt la proposta més destacada que van aportar va ser la neteja personalitzada per zones. El portaveu de GdC va instar a l’equip de govern a incloure dins el plec de condicions el buidatge més sovint de papereres i el seu manteniment així com també dels contenidors, neteja especials dels espais particulars tals com Port Salvi, escales del municipi, el Salvament, Pedralta, la Via Verda, Plaça de Mercat, Passeig, Plaça Salvador Espriu, urbanitzacions, entorns escolars, centre de salut i instal·lacions esportives. Altres neteges especials que s’hauria d’incloure en el nou contracte serien les de grafitis, adhesius i cartells, recollida d’excrements, taques i xiclets de les voreres i herbes.

El darrer punt que tracta de recollida selectiva, la proposta de GdC es arribar al 50%, com a mínim, l’any 2020 tal i com marquen les directrius europees i de la Generalitat i que el plec de condicions del nou contracte especifiqui aquesta fita i obligui a l’empresa a complir-ho, Guíxols des del Carrer defensa, per aconseguir-ho, la recollida porta a porta i argumenta això amb una important reducció dels costos per a la ciutat. Aquest punt, segons l’oposició, hauria de ser la principal preocupació de l’equip de govern ja que, segons Lloveras, si no s’arriba als mínims la ciutat haurà de pagar molt més.

Per la part de la portaveu de CiU Dolors Ligero va mostrar-se contraria a la no compareixença de la regidora encarregada de l’elaboració d’aquest nou contracte d’escombraries Laura Aiguaviva i va manifestar l’objectiu que volien assolir amb el Ple. Per una banda la part política es a dir quin estàndard de neteja es vol com a ciutat i d’altra una part tècnica que defineix quines son les eines per aconseguir-ho. Ligero va plantejar una sèrie de preguntes com: l’Ajuntament voldrà potenciar la recollida selectiva per assolir el 50% l’any 2020?. Per fer-ho està disposada a implementar el sistema de porta a porta o contempla altres sistemes? Farà formació als ciutadans per aconseguir aquest estàndard? Es voldrà millorar la neteja a l’estiu? Es millorarà la neteja dels contenidors? Es netejaran els carrers amb aigua, sobretot a l’estiu? Es fixarà una periodificació de neteja d’herbes? S’ha fixat un import màxim per aquest contracte per no pagar de més?  Es preveu sancionar o rescindir el contracte amb l’empresa en cas d’incompliment? El contracte es comptabilitzarà, tal i com es fa ara, per hores o per resultats? Totes aquestes preguntes son les que l’oposició reclamaven a l’equip de govern i poder aportar la seva experiència.

El portaveu de l’equip de govern, Jordi Vilà, que va respondre que el tema s’ha tractat amb celeritat, diligència i amb seguretat jurídica. L’acabament del contracte actual coincideix amb el començament de l’actual. Son contractes amb molta complexitat legal, financera i econòmica apart de logística i social i s’està treballant molt, amb intensitat i amb molt d’èxit. El govern ha encarregat la redacció de les bases d’aquest contracte i un cop estigui la redacció provisional es traslladarà a la resta de grups perquè facin l’anàlisi i la fiscalització i facin l’aportació que considerin.
Quant al 50% d’obligació per llei de recollida selectiva de cares al 2020, Vilà no es va mostrar preocupat i va mostrar la seguretat que Sant Feliu complirà. El sistema de recollida serà el que decideixi el consistori democràticament. El Regidor de l’equip de govern es va mostrar contrariat que l’oposició plantegés opcions sense considerar les despeses que això comporta i en els actes d’incivisme d’alguns dels ciutadans a l’hora de desfer-se de la brossa. També va afegir que abans de la contractació s’introduirà un element de  participació ciutadana per debatre qüestions sobre aquest nou contracte de neteja a més d’incloure en la taula de contractació a grups que no estan a l’equip de govern.

Finalment i en la segona intervenció, tots els grups a l’oposició van manifestar la seva disconformitat amb les explicacions i informació del govern respecte al nou contracte de neteja.

Enacabar el Ple, l’Alcalde Carles Motas va dir que aquest Ple el van convocar quan els grups de l’oposició no sabien que la vaga d’escombraries s’havia desconvocat, que jurídicament no s’aguantava per enlloc i que era la primera vegada en aquesta legislatura, que es feia un Ple en el que es parlava d’una qüestió sense votar res. Això va indignar als regidors de l’oposició que es van mostrar contrariats amb les paraules de l’alcalde i van manifestar als micròfons de Ràdio Sant Feliu que no era cert i que el Ple el van convocar per rebre explicacions de la redacció del Plec de condicions que s’estava portant a terme i que eren conscients de la desconvocatòria de la vaga quan van signar la celebració d’aquest Ple extraordinari.

Aquesta mateixa tarda de dimecres, el grup municipal de Moviment d’Esquerres (MES), ha enviat una nota als mitjans amb el següent contingut:

“MES LAMENTA QUE LA REGIDORA RESPONSABLE DE LA NETEJA S’HAGI AMAGAT EN EL PLE EXTRAORDINARI D’AQUEST MATÍ.

Els grups de l’oposició a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols vam demanar a l’acabar el darrer ple ordinari (27 de juliol) la celebració d’un ple extraordinari per parlar de neteja, recollida d’escombraries i en general de totes les qüestions relacionades amb aquest camp. Especialment perquè en aquests moments s’està treballant en la redacció del nou contracte i els grups de l’oposició volem ser proactius i fer aportacions que millorin el punt de partida actual.

Han estat diversos els grups municipals que s’han interessat per participar-hi i  tots coincideixen en dir que no hi ha hagut una resposta satisfactòria per part del govern. És unànime la queixa dels grups de l’oposició denunciant la manca de transparència.

Doncs bé, el ple d’aquest matí no ha fet més que confirmar i constatar aquesta realitat fins el punt que el govern s’ha desvergonyit amb dues qüestions que no podem deixar de denunciar:

La primera és que malgrat disposar de 15 dies de marge per fer la convocatòria l’alcalde ha decidit (és la seva competència) que el dia i l’hora seria avui a les nou del matí. La maniobra infantil d’escollir un dia just enmig de la Festa Major és la demostració més evident de fins a quin punt no existeix per part del govern la voluntat de debatre. Contràriament es busquen ridícules estratègies parlamentaries de curta volada per evitar i diluir el debat. Per sort no se li ha acudit al Sr. Alcalde que també podia escollir el lloc que sinó ens veiem al bell mig del passeig d’alt l’escenari dels concerts de Festa Major celebrant la sessió.

La segona decisió i molt més greu ha estat la d’amagar la regidora responsable la Sra. Laura Aiguaviva. Ens sembla molt difícil justificar que la regidora que porta en primera persona les delegacions no intervingui en un ple justament el dia en que l’únic punt del ordre del dia és parlar de les seves atribucions. Molt més quan el ple extraordinari és convocat por tots els grups de l’oposició,  per tractar qüestions que afecten directament el seu negociat i d’arrel de la seva concreta gestió particular. Doncs bé, la regidora no ha agafat la paraula en cap dels diversos torns que hi ha hagut malgrat les diverses interpel·lacions que se li han fet.

Tot plegat bé es pot considerar una falta de respecte a la institució del ple municipal. Com és d’imaginar la sessió només es pot qualificar de decebedora. El govern s’ha mostrat a la defensiva i tant sols hem pogut arrancar la promesa de que es facilitaria a l’oposició amb certa antelació tota la documentació de la nova contracte quan estigui a punt. En fi, que el govern complirà en aquest punt com en qualsevol altre punt que s’ha d’incloure en el odre del dia d’un ple.

Des de Moviment d’Esquerres ja vam lamentar en el seu dia que el govern no hagués considerat prioritari tenir a punt el plec en el moment en que es va acabar el contracte. Contràriament es va decidir prorrogar l’existent prop d’un any. El govern havia d’afrontar aquesta qüestió com una de les tasques més urgents que tenia la ciutat.  Pensem que mereix prioritzar-se i justament s’ha fet el contrari: una prorroga. També pensem que mereix més transparència i tal com han fet notar tots els grups de l’oposició en el desenvolupament del ple extraordinari el govern avui no ha agafat pas aquest camí”.