I després

Ple extraordinari d’aprovació definitiva del pressupost

Aquest dimarts 21 de gener, a les 9 del matí, se celebra a Sant Feliu de Guíxols un Ple Extraordinari d'aprovació definitiva del pressupost.

Compartiu aquesta història

Aquest dimarts 21 de gener, a les 9 del matí, se celebra a Sant Feliu de Guíxols un Ple Extraordinari d’aprovació definitiva del pressupost.

Aquest és l’ordre del dia:

1a Convocatòria 21/01/2020 a les 09.00 hores.
2a Convocatòria 23/01/2020 a les 09.00 hores.

D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convido a la sessió extraordinària de Ple que tindrà lloc a la Sala de Plens el dia i hora que figuren a l’assenyalament, per tractar dels assumptes següents:

1.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS PEL 2020

El més llegit

I després