I després

PAVIMENTAT EL CAMÍ DE LES COMES

Compartiu aquesta història

El camí de les Comes, de gairebé dos quilòmetres de llarg, és un dels camins de terra que fins ara presentava nombroses problemàtiques a cada temporada de pluges. Aquest camí dóna accés a nombroses propietats, situades a peu de muntanya.
Durant anys s’havien produït diferents mancances en aquest camí. Entre altres, no hi havia un correcte sistema de circulació de les aigües de pluja en la major part del tram: això erosionava la via, provocava nombrosos desperfectes, danyava la superfície i en ocasions feia impracticable l’accés al veïnat que hi resideix.
Especialment, en les pluges del passat 17 de setembre de 2014 les pluges van provocar desperfectes de gran consideració, entre elles el despreniment de part del talús del Camí de Les Comes cap a la finca privada del Molí de Vent.
La modificació del camí ha canviat la pavimentació i la xarxa de drenatge necessària per tal que s’evitin els problemes freqüents amb l’aigua o el propi ús de la via.
La solució del paviment, amb tractament d’estabilització del sòl (mescla de sauló, ciment i additius), es fa per emprar un material resistent a l’erosió durant anys, integrat dins l’entorn natural on està situat, i que evita l’ús de paviments com el formigó o l’asfalt, menys respectuosos amb el medi natural.

Les dues grans actuacions han estat:
-Camí de les Comes, des de la ronda de Ponent, fins a la carretera que dóna accés a la urbanització Casa Nova, de 1.770 m. de longitud. En aquest tram s’ha actuat amb formació de cunetes, conduccions enterrades i formació de pendents del propi camí, pavimentant amb tractament d’estabilització del sòl.
– Carrer Pécher, en una longitud d’uns 160 m. En aquest tram s’hi preveu executar una canal de recollida d’aigües procedents del talús existent entre el propi carrer i el Camí de Les Comes.
Un cop realitzada l’actuació, les tasques de manteniment, en cada tram, correspondran als propis veïns que hi habiten.

Dades bàsiques:
Cost de l’obra: 149.426 € (més IVA).
Amb una subvenció de la Diputació de Girona (47.000 euros).
Empresa adjudicatària: MASSACHS OBRES I PAISATGE S.L.U.
-Pavimentació sòl estabilitzat : 5.874 M2
-Canalitzacions soterrades amb tub de D.600-830 mm: 100 metres linials.
-Formació cunetes perímetre camí, amb terres: 2.261 metres linials.
-Cunetes perímetre vial, de formigó: 193 metres linials.
-Pavimentació amb formigó i pedra natural de passallís riera: 100 metres linials.

El més llegit

I després