I després

Ordre del dia del Ple Municipal Ordinari virtual d’aquest dijous 27 de maig

Aquest dijous 27 de maig tindrà lloc en format virtual el Ple Municipal Ordinari de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols a partir de les 7 de la tarda. El podreu escoltar en directe per Ràdio Sant Feliu, al 107.0 de la FM i també online al nostre web rsf.cat

Compartiu aquesta història

Aquest dijous 27 de maig tindrà lloc en format virtual el Ple Municipal Ordinari de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols a partir de les 7 de la tarda. El podreu escoltar en directe per Ràdio Sant Feliu, al 107.0 de la FM i també online al nostre web fent clic aquí.

Ordre del dia del Ple Municipal Ordinari virtual d’aquest dijous 27 de maig

Assumpte: Convocatòria Ajuntament Ple

Assenyalament:

1a Convocatòria 27/05/2021 a les 19.00 hores

2a Convocatòria 31/05/2021 a les 19.00 hores

Senyor/a,

D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, us convoco a la sessió de Ple sessió ordinària que tindrà lloc de manera telemàtica a través de la plafatorma Zoom, el dia i hora que figuren a l’assenyalament, per tractar dels assumptes següents:

I. PART RESOLUTIVA:

1. APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA NÚM. 6/2021, DE DATA 29/04/2021
2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS
3. PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA D’ACTUACIONS DEL SÍNDIC MUNICIPAL DE GREUGES DURANT L’ANY 2020
4. COMPATIBILITAT DE L’ACTIVITAT D’UNA FUNCIONÀRIA DE L’AJUNTAMENT AMB UNA SEGONA ACTIVITAT PER COMPTE PROPI
5. COMPATIBILITAT DE L’ACTIVITAT D’UNA FUNCIONÀRIA DE L’AJUNTAMENT AMB UNA SEGONA ACTIVITAT PER COMPTE PROPI
6. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE SIMPLIFICAT PER A LA REPARACIÓ DE LES ESCALES D’ACCÉS A CALA AMETLLER
7. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE SIMPLIFICAT PER A LA REPARACIÓ DE LES ESCALES D’ACCÉS A LA CALA MASET.
8. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM NÚMERO 33 – AMPLIACIÓ I REORDENACIÓ DE LA ZONA D’EQUIPAMENTS PÚBLICS A L’ENTORN DE L’AVINGUDA DE CATALUNYA
9. MODIFICACIÓ DE L’ART.88 D’AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS DE L’ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC
10. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LES TARIFES PER L’ESTACIONAMENT LIMITAT DE VEHICLES EN LA VIA PÚBLICA I ALTRES ZONES
11. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE PROTECCIÓ, CONTROL, VENDA I TINENÇA D’ANIMALS
12. MOCIÓ EN SUPORT AL PROJECTE VIOPET
13. MOCIÓ PER DEMANAR CANVIS LEGISLATIUS PER A L’ERADICACIÓ DEL MALTRACTAMENT ANIMAL I L’ADHESIÓ AL “PACTO DE TEGUISE”
14. PROPOSICIONS URGENTS

II. PART DE CONTROL:

15. INFORMACIÓ ALS REGIDORS

16. PRECS I PREGUNTES.

El més llegit

I després