I després

Ordre del dia del Ple Municipal Ordinari presencial del dijous 28 d’octubre a les 21 hores

Aquest dijous 28 d'octubre a les 21 hores al saló de plens, ple ordinari presencial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. El podreu escoltar al 107.0 de l'FM, rsf.cat.

Compartiu aquesta història

Assenyalament:

1a Convocatòria 28/10/2021 a les 21:00 hores

D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convoco a la sessió de Ple sessió ordinària que tindrà lloc a la Sala de Plens el dia i hora que figuren a l’assenyalament, per tractar dels assumptes següents:

I. PART RESOLUTIVA:

1.- APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR NÚM. 14/2021 DE DATA 30.09.2021.

2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS.

3.- 3 SC011/2021 APROVACIÓ INICIAL DEL SUPLEMENT DE CRÈDIT.

4.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL Nº9 REGULADORA DE LES TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I REALITZACIÓ D’ACTIVITATS MUNICIPALS.

5.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10. ORDENANÇA REGULADORA DE LES TAXES PEL SERVEI DE RECOLLIDA, TRANSPORT I TRACTAMENT DE RESIDUS PER A L’EXERCICI 2022. 

6.- COMPLEMENT PROLONGACIÓ DE JORNADA.

7.- COMPATIBILITAT PER REALITZAR UNA SEGONA ACTIVITAT AL SECTOR PRIVAT.

8.- COMPATIBILITAT PER REALITZAR UNA SEGONA ACTIVITAT AL SECTOR PRIVAT.

9.- COMPATIBILITAT PER REALITZAR UNA SEGONA ACTIVITAT AL SECTOR PRIVAT.

10.- PROPOSTA AL PLE D’APROVAR EL DOCUMENT DE PRÒRROGA I MODIFICACIÓ PER A L’ANY 2022 DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS.

11.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MILLORA URBANA EN SOL URBÀ CONSOLIDAT PER REGULAR LA COMPOSICIÓ DE LES FAÇANES DE L’EDIFICACIÓ SITUADA A LA FINCA DELIMITADA PER LA CARRETERA DE GIRONA, EL CARRER DE LA MERCÉ, EL CARRER DEL MALL I EL CARRER MARQUES DE ROBERT.

12.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’EXECUCIÓ PER LA CONSTRUCCIÓ.

D’UN ASCENSOR A L’EDIFICI DE L’ANTIC HOSPITAL MUNICIPAL.

13.- PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’IMPLANTACIÓ DEL CTO TRAMUNTANA A LA AVDA EUROPA I ADEQUACIÓ D’ESPAIS EXTERIORS.

 14.- MOCIÓ PER TAL DE DEMANAR QUE EL 60e ANIVERSARI DEL FESTIVAL DE LA PORTA FERRADA SIGUI DECLARAT PER L’ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT “ESDEVENIMENT D’EXCEPCIONAL INTERÈS PÜBLIC I QUE ES RECUPERI LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL MINISTERI DE CULTURA.

15.- MOCIÓ PER LA IGUALTAT DE GÈNERE A L’ESPORT BASE DE LA CIUTAT.

16.- MOCIÓ DE SUPORT A LA CANDIDATURA DE LA SARDANA A LA UNESCO.

17.- PROPOSTA PER LA MILLORA DELS PASSOS DE VIANANTS A LA CIUTAT.

18.- PROPOSTA PER IMPULSAR  UNA COMUNITAT ENERGÈTICA LOCAL A SANT FELIU DE GUÍXOLS.

19.- MOCIÓ SOBRE LA CONSTRUCCIÓ DE NOVES LÍNIES DE MOLT ALTA TENSIÓ.

20.- MOCIÓ PER A LA PROTECCIÓ I CONSERVACIÓ DE LA BARANA DE MAR, ELS BALCONS I ELS ARCS COM A ELEMENTS ARQUITECTÒNICS IDENTITARIS DE SANT FELIU DE GUÍXOLS.

21.- PROPOSTA PER A LA ORDENACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS I CABLEJATS D’ELECTRICITAT I COMUNICACIONS.

22.- PROPOSICIONS URGENTS

II. PART DE CONTROL:

23.- INFORMACIÓ ALS REGIDORS

24.- PRECS I PREGUNTES.

El més llegit

I després