I després

Ordre del dia del Ple Municipal Ordinari de dijous

Compartiu aquesta història

Aquest dijous, a les 9 del vespre, se celebrarà al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, el Ple Municipal Ordinari que portarà a aprovació qüestions com ara la presa de possessió del nou regidor de TSF, David Oliveras, que substitueix a Josep Morató, l’adhesió a l’Associació de Municipis per a la Independència, la resolució de l’obertura dels accessos al Club de Mar, les propostes d’acatament de la sentència i devolució de les retribucions al vicealcalde, o la sol·licitud de compareixença del regidor delegat de Seguretat Ciutadana entre altres. La relació total dels punts que conformaran l’Ordre del Dia, a més de les que s’hi puguin incorporar en l’apartat de Proposicions Urgents, són els següents:

1.- APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR DE DATA 26 DE JULIOL DE 2012

2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA

3.- PRESA DE POSSESSIÓ COM A MEMBRE DE LA CORPORACIÓ DEL SENYOR DAVID OLIVERAS SALA

4.- DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DEL PERSONAL EVENTUAL

5.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2011

6.- ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER A LA INDEPENDÈNCIA

7.- PROPOSTA DE REVISIÓ DE LES TARIFES PER A LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS I GAUDI DELS SERVEIS DE LA PISCINA MUNICIPAL LA CORXERA DE SANT FELIU A PARTIR DE L’1 DE SETEMBRE DE 2012

8.- ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL DELS MOSQUITS, I PARTICULARMENT DEL MOSQUIT TIGRE

9.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EA REFERIDA A L’EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA DE RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME DICTADA EN L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER INTERRUPCIÓ DELS ACCESOS PÚBLICS AL MAR I DE LA SERVITUD DE TRÀNSIT A LA CONCESSIÓ DE L’EDIFICI CLUB DE MAR

10.- MOCIÓ DE TOTS PER SANT FELIU PER A L’EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA DE 16 DE JULIOL DE 2012 SOBRE L’ANUL.LACIÓ DE LES ORDRES DE PAGAMENT DE LA RETRIBUCIÓ DEL VICEALCALDE

11.- MOCIÓ DE TOTS PER SANT FELIU PER A L’ACATAMENT DE LA SENTÈNCIA 16 DE JULIOL DE 2012 I ANUL.LAR ELS PAGAMENTS FETS AL VICEALCALDE

12.- MOCIÓ DE TOTS PER SANT FELIU QUE INSTA AL PRIMER TINENT D’ALCALDE A RETORNAR A L’AJUNTAMENT 15.360 EUROS

13.- MOCIÓ DE TOTS PER SANT FELIU PER A DEMANAR LA DIMISSIÓ DEL PRIMER TINENT D’ALCALDE

14.- SOL.LICITUD D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA DE COMPAREIXENÇA DEL REGIDOR DELEGAT DE POLICIA LOCAL I SEGURETAT CIUTADANA

15.- PROPOSICIONS URGENTS

Part de control:

PRECS I PREGUNTES.

El més llegit

I després