I després

ORDRE DEL DIA DEL PLE MUNICIPAL DE SETEMBRE

Compartiu aquesta història

Aquest dijous, 24 de setembre a les 21:00 h. al saló de sessions de l’Ajuntament se celebrarà el Ple Municipal Ordinari del mes de setembre, que podeu escoltar en directe per RSF i que tractarà els següents punts de l’Ordre del dia:

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de dates 27 d’agost i 1 de setembre i 10 de setembre de 2015.
 1. Nomenament de la senyora Quimeta Serra Fornós com a filla predilecta de la ciutat.
 1. Donar compte de l’aprovació de les línies fonamentals del pressupost per a l’exercici 2016 i tramesa a Minhap en compliment de l’article 27.2 de la Llei Orgànica 2/2015 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
 1. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 17 de setembre de 2015 sobre l’aprovació dels fitxers de registre a la base de dades Concael, dels convenis subscrits amb la Generalitat de Catalunya.
 1. Aprovar les bonificacions de l’Impost de construccions, instal.lacions i obres, i deduccions de la quota.
 1. Delegació de la potestat sancionadora a l’organisme autònom Xaloc
 1. Moció de suport a l’associació de víctimes de la Talidomida d’Espanya
 1. Moció presentada pel grup municipal de Convergència i Unió per a la rebaixa de l’Impost de Béns Immobles (IBI)
 1. Aprovació inicial de la modificació del Poum – 25: sector Bujonis Industrial Nord SMU-03 i accessos

Proposicions urgents

Part de control

 1. Donar compte dels decrets d’Alcaldia i altres qüestions d’interès
 1. Precs i preguntes.

El més llegit

I després