I després

ORDRE DEL DIA DEL PLE MUNICIPAL D’AQUEST DIJOUS

Compartiu aquesta història

Aquest dijous, 25 de febrer, a les 20:00 h. al saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols se celebrarà el Ple Municipal Ordinari del mes de febrer que es pot seguir en directe per la nostra emissora i pàgina web, que conté el següent ordre del dia:

  1. PART RESOLUTIVA:

1.- APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR DE DATA 28 DE GENER DE 2016

2.- SEGUIMENT DEL COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT 4t. TRIMESTRE 2015

3.- SEGUIMENT DEL COMPLIMENT DE L’ORDRE HAP/2015: OBLIGACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMARCIÓ (4t. TRIMESTRE 2015)

4.- DONAR COMPTE DE L’ESMENA DE L’INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA DEL PRESSUPOST GENERAL 2016

5.- APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE TRANSPORT URBA-INTERURBÀ I MOBILITAT ESCOLAR PER L’ANY 2016, AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA

6.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’OBRES DE REURBANITZACIÓ DELS CARRERS DE SANT LLORENÇ, SANT DOMÈNEC, SANT ANTONI I CREU, EN ELS TRAMS COMPRESOS ENTRE EL PASSEIG DEL MAR I EL CARRER MAJOR

7.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MILLORA URBANA DE L’ÀMBIT DE L’HOTEL REGINA – CARRER DE LA CREU 34 (UTM 2658911)

8.- PRÒRROGA DE MUTU ACORD DE LA FINALITZACIÓ CONVENCIONAL DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA DE RESIDUS, NETEJA DE PLATGES, D’AIGÜES MARINES I GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL

9.- MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UNA ÀREA D’ASSESSORAMENT CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA

10.- MOCIÓ SOBRE EL DRET DE PARTICIPACIÓ EN ELS ÒRGANS I MITJANS D’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE TITULARITAT PÚBLICA

11.- MOCIÓ CONTRA LA CRIMINALITZACIÓ DEL DRET DE VAGA I A FAVOR DE LA DEROGACIÓ DE L’ARTICLE 315.3 DEL CODI PENAL

12.- PROPOSICIONS URGENTS

  1. PART DE CONTROL:

1.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS

2.- PRECS I PREGUNTES.

 

El més llegit

I després