I després

ORDRE DEL DIA DEL PLE MUNICIPAL

Compartiu aquesta història

Aquest dijous, 26 de març, a les 21:00 h. se celebrarà el Ple Municipal Ordinari del mes de març, que podreu escoltar en directe per la nostra emissora, i que tractarà sobre els següents punts que conformen l’ordre del dia:

  1. APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR DE DATA 26 DE FEBRER DE 2015
  2. MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA XARXA D’ALCALDES PER LA PAU
  3. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE LIQUIDACIÓ CONSOLIDADA DE L’AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTCNOMS DE L’EXERCICI 2014, AIXÍ COM DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DEL 12 DE MARÇ DE 2015 RELACIONAT AMB LA LQUIDACIÓ
  4. DONAR COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ DELS PLANS PRESSUPOSTÀRIS A MIG TERMINI 2015-2018
  5. EXP. 3TC1/2015 TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT, ACTIVITATS I FESTIVALS GUIXOLS DESENVOLUPAMENT.
  6. CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ A L’ESTACIÓ NÀUTICA SANT FELIU DE GUÍXOLS COSTA BRAVA. ACCIONS 2015 FINANÇADES AMB SUBVENCIÓ 2014
  7. MODIFICACIO DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DE LA COSTA BRAVA
  8. DEIXAR SENSE EFECTE LA COMPATIBILITAT ATORGADA A UNA FUNCIONÀRIA
  9. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM: NORMATIVA URBANÍSTICA, FASE III
  10. URGÈNCIES

PART DE CONTROL:

1. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I ALTRES QUESTIONS D’INTERÈS
2. PRECS I PREGUNTES.

El més llegit

I després