I després

ORDRE DEL DIA DEL PLE DE DIJOUS

Compartiu aquesta història

Aquest dijous, 24 d’abril a les 9 del vespre se celebrarà el Ple Municipal Ordinari del mes d’abril de 2014 que podreu escoltar en directe per la nostra emissora i pel web www.rsf.fm .
A més de les proposicions urgents , els punts que conformaran l’ordre del dia són els següents:

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR DE DATA 27 DE MARÇ DE 2014

2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS

3.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ DELS MARCS PRESSUPOSTARIS A MIG TERMINI PELS EXERCICIS 2014-2017

4.- APROVACIÓ DE LES BONIFICACIONS DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIÓ, INSTAL•LACIONS I OBRES, I DEDUCCIONS DE LA QUOTA CORRESPONENT.

5.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ INTEGRAL DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC A UNA EMPRESA DE SERVEIS ENERGÈTICS

6.- ATORGAR AL SR. ISIDRE SANCHEZ TRIGUEROS EL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT DEL SEU LLOC DE TREBALL AMB L’EXERCICI D’UNA ACTIVITAT PRIVADA.

7.- ATORGAR A LA SRA. MONTSE BARNIOL GIMÉNEZ EL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT DEL SEU LLOC DE TREBALL AMB L’EXERCICI D’UNA SEGONA ACTIVITAT PÚBLICA A LA FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE D’ART COL•LECCIÓ CATALANA DE SANT FELIU DE GUÍXOLS.

8.- DECLARACIÓ DE 35 ANYS D’AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS AL SERVEI DE LA CIUTADANIA.

9.- SOL•LICITUD DE PRÒRROGA PER A L’ANY 2015 DEL CONVENI INTERADMINISTRATIU ENTRE L’ICASS I L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS DE 80 PLACES DE SERVEI D’ASSISTÈNCIA ASSISTIDA PER A GENT GRAN.

10.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM CONSISTENT A SUPRIMIR L’ALIENACIÓ QUE DETERMINA EL POUM VIGENT I MANTENIR L’ALIENACIÓ ACTUAL DE LA TANCA EN LA CONFLUÈNCIA DEL C/ PORT SALVI, PLAÇA PAU CASALS I SMU-09.

11. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL ICV-EUiA DE PEATONALITZAR EL CARRER HOSPITAL ELS DIUMENGES AL MATÍ.

12.- PROPOSICIONS URGENTS.

PRECS I PREGUNTES

El més llegit

I després