I després

ORDRE DEL DIA DEL PLE DE DIJOUS

Compartiu aquesta història

Aquest dijous a les 21:30 h. se celebrarà el Ple Municipal Ordinari del mes de setembre, que podeu escoltar en directe per la nostra emissora o bé a través del nostre web i que contindrà el següent ordre del dia, en el qual varia el punt que fins ara anava al número 3 de la Part Resolutiva (Donar compte dels decrets d’alcaldia i altres qüestions d’interès), que passa al número 1 de la Part de Control, prèvia als precs i preguntes:

PART RESOLUTIVA

1.- APROVAR ELS ESBORRANYS DE LES ACTES ANTERIORS DE DATA 28 D’AGOST DE 2014 I 10 DE SETEMBRE DE 2014

2.- SUPORT DEL MÓN LOCAL A LA CONVOCATÒRIA DE CONSULTA SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA DEL 9 DE NOVEMBRE DEL 2014

3.- DONAR COMPTE DEL RENDIMENT DE DADES DEL PLA ECONÒMIC FINANCER 2014-2015 AL MINHAP

4.- APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTRUCCIÓ

5.- COMPATIBILITAT DE LA SRA. MARIA DOLORS SAIS FUNOSAS DEL SEU LLOC DE TREBALL AMB L’EXERCICI D’UNA ACTIVITAT PRIVADA

6.- DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI DE VIVERS DE CREACIÓ D’EMPRESES DE LES COMARQUES GIRONINES

7.- VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DE POUM : DISFUNCIONS ENTRE LA REALITAT FÍSICA I EL
PLANEJAMENT, GRUP 2 DEL TERME MUNICIPAL DE SANT FELIU DE GUIXOLS.

8.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS REGIDORS DE TSF, D’ICV, ERC, I PP, DE SOL•LICITUD D’INFORMACIÓ SOBRE LA RESCISSIÓ DEL CONTRACTE DEL GESTOR TURÍSTIC I LES POSSIBLES INDEMNITZACIONS

9.-
PROPOSICIONS URGENTS

PART DE CONTROL

1.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS.

2.- PRECS I PREGUNTES.

El més llegit

I després