I després

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols tramita la modificació puntual de POUM: Regulació de les tanques en sòl no urbanitzable i dels camins rurals, de conformitat amb la documentació redactada pels serveis municipals a gener de 2015, essent promotor l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
Els objectius d’aquesta modificació puntual son els següents:
-Modificar la regulació vigent referida al tancament de finques a l’objecte de concretar més la tipologia de tanques i les parts de finques que es poden tancar.
-Incorporar al POUM un plànol que fixi la xarxa i les característiques dels camins d’ús públic existents, a l’objecte de possibilitat la seva conservació.
En compliment del Programa de participació ciutadana s’informa que el mateix està en informació pública fins el proper dia 20 de març de 2015 per tal que totes les persones, físiques o jurídiques, puguin consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra la modificació de puntual de POUM: Regulació de les tanques en sòl no urbanitzable i dels camins rurals i el seu expedient i presentar al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportú aportar en relació al mateix.
El dret d’informació i consulta de la documentació exposada al públic i del Programa de participació ciutadana aplicable a la modificació puntual, es podrà exercitar a les oficines del departament d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, situades a la planta segona de l’edifici de l’Ajuntament, plaça del mercat núm. 6, en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores).
Els interessats també podran concertar entrevistes amb els tècnics redactors del projecte prèvia concertació d’entrevista amb l’Àrea d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols al telèfon 972.32.70.13.
La documentació també es troba exposada, i pot ser consultada, a la web de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols www.guixols.cat, i a les xarxes socials facebook i twitter de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

Sant Feliu de Guíxols, 17 de febrer de 2015

El més llegit

I després