L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha obert un procés selectiu per cobrir interinament una plaça en règim de funcionari interí de tècnic/a per a l’execució del projecte: impuls i suport de l’emprenedoria i creació d’empreses, d’acord amb el programa Empren Cat, mitjançant concurs oposició lliure, i la creació d’una borsa de treball.

► Accediu a la informació fent clic aquí.