I després

Extracte de la memòria del 2011 del Síndic de Greuges

Compartiu aquesta història

Us oferim un extracte de la memòria que el Síndic de Greuges, José Luís Mayo, va presentar en el decurs del Ple Municipal Ordinari de dijous:

Durant l’any 2011 l’Oficina del Síndic ha realitzat 144 actuacions (l’any 2010 van ser 139).

Les 144 actuacions, inclouen un total de 72 consultes i 47 queixes, a instància de la ciutadania, i 25 a instància del Síndic (2010: 46 consultes i 93 queixes). El 2011 ha canviat la tendència vers el 2010, han augmentat considerablement les consultes i les queixes han disminuït també considerablement.

Dintre l’apartat consultes incloc assessorament sobre temes plantejats, informacions, derivacions a altres administracions o departaments, mediacions i tràmits de suport administratiu o de gestió realitzats a petició dels ciutadans.

Informació. Majoritàriament es tracta de casos en què la ciutadania no comprèn els continguts i l’argument d’escrits o notificacions que ha rebut de l’Ajuntament o altres administracions. La causa del greuge és quasi sempre la dificultat del llenguatge administratiu, amb referència a lleis, normes, articles i consideracions més o menys perifràstiques.

Assessorament. Es tracta de consultes rebudes sobre assumptes que poden implicar deficiències o presumptes irregularitats en l’actuació municipal. Com que la institució és de segona instància, se’ls assessora sobre com ho han de fer i on han d’anar per iniciar la via administrativa adient.

Orientació. Es tracta d’assumptes que no són de competència municipal i, per tant, ni l’Ajuntament ni el Síndic hi poden intervenir. Malgrat això, s’orienta al ciutadà cap a on pot dirigir la seva queixa (Síndic de Greuges de Catalunya, Col·legi d’Advocats, Mossos d’Esquadra, Oficina de Treball …).

Solució amistosa. S’aplica als casos de greuges entre l’Admnistració i la ciutadania. Com que la causa és, gairebé sempre, la manca d’una comunicació fluida entre les dues parts, l’actuació del síndic consisteix a resoldre els conflictes mitjançant la mediació amistosa perquè les solucions que s’adoptin siguin més ben assumides per ambdues parts.

A 31 de desembre de 2011 s’havia donat resposta a totes les consultes (72) realitzades.

De les 47 queixes, en vaig admetre a tràmit 44. Les 3 restants no hi vaig intervenir per no tenir competència en la matèria o no correspondre (veí d’una altra població en un tema de trànsit fora d’aquest municipi, per la baremació aplicada en una sol·licitud de matrícula en un centre d’ensenyament de la ciutat, compliment de requisits d’una activitat).

A finals d’any hi havia 16 queixes pendents de resposta (de les quals 11 s’han tancat el 2012, que quedaran reflectides a la memòria corresponent).

Pel que fa als expedients 25 expedients a instància del Síndic (16 Recomanacions, 7 Suggeriments i 2 Actuacions d’ofici).

El grau d’acceptació de les queixes i de les recomanacions, derivades a instància de la ciutadania (44 queixes admeses) a instància del Síndic (25) és el següent :

Recomanacions acceptades: 41

Acceptades parcialment: 02

No acceptades: 08

Pendents de resposta: 16

Arxivades per desistiment: 02

No admeses a tràmit: 03

Destaquen les actuacions en les següents matèries:

Circulació, aparcaments i sancions (19)

Manca de resposta (12)

Manteniment via pública (6)

Neteja Viària (6)

Disciplina urbanística (5)

Responsabilitat patrimonial (5)

El més llegit

I després