I després

Es presenta i s’escenifica el pacte de govern CiU-PSC de la Sala Albertí de SFG

Compartiu aquesta història

Joan Alfons Albó i Pere Albó, futurs alcalde i vice-alcalde respectivament de Sant Feliu, han presentat i escenificat el pacte de govern per a la propera legislatura a la Sala Albertí de Sant Feliu.

En un clima de cordialitat i de bons desitjos estàvem interessats a saber quines són les delegacions que CiU ha acceptat per poder assolir el pacte que assegura la governabilitat en els propers quatre anys.

Pere Albó ha anunciat que els regidors socialistes assumiran la responsabilitat de Vice-alcaldia (Cultura i Patrimoni, Projecte Thyssen i Patrimoni Anllò, Teatre i activitats culturals, Cementiri Municipal, Síndic de greuges, Projectes Km. 0 i Turó del Fortim), Educació ( Equipaments educatius, oficina del català, EOI, Escoles Bressol, Casals d’estiu, Escola Adults, Activitats universitàries, Nous cicles i oferta formativa i Nou IES), Comunicació (Emissora Municipal i Cap de Premsa), Portaveu del Govern, Urbanisme (Patrimoni natural, Patrimoni urbanístic, Ordenances ambientals, Desenvolupament i gestió del POUM, Polítiques d’habitatge, Pla d’Aparcaments i planificació), Cultura i Guíxols Desenvolupament (Promoció de l’Acord per a l’Impuls Econòmic de la Ciutat, Comerç, Indústria i Pesca, Mercat municipal sedentari i no sedentari i Borsa de treball), Acció Social (Serveis socials, Centre Tramuntana, Salut Pública , transport públic, Polítiques d’igualtat i integració, Serveis a la gent gran, Cooperació, Programa de Mediació)

La resta, que trobareu especificades en aquest pacte, són les que comandaran l’alcalde i regidors de Convergència i Unió. Joan Alfons Albó va afirmar que respecte a les regidories no serien compartides ni complementades per tal de fer-les més operatives.

Tot seguit reproduïm els termes d’aquest pacte:

Pacte de govern 2011-2015 entre Convergència i Unió i el Partit dels Socialistes de Catalunya a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

1. Antecedents

 1. 2. Objectiu del present document

 1. 3. El perquè de l’entesa dels grups municipals de Convergència i Unió i el Partit dels Socialistes de Catalunya a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

 1. 4. Principals fites que es marca el Govern de la Ciutat

4.1 Accions dirigides a millorar l’activitat econòmica

4.2 Accions dirigides a promocionar la cultura com a actiu econòmic

4.3 Accions dirigides al benestar de les persones

4.4 Accions dirigides a la participació ciutadana

4.5 Accions dirigides a la formació de les persones

4.6 Accions dirigides a fer una ciutat més amable i acollidora

4.7 Accions dirigides a l’entorn natural

4.8 Accions dirigides a l’eficiència i eficàcia de l’Ajuntament

 1. 5. Tasques i objectius no previstos

 1. 6. Metodologia de treball

7. Seguiment del pacte i expressió de les discrepàncies

8. Representació institucional

9. Alcaldia, Vicealcaldia, Tinències d’Alcaldia i representació en organismes municipals

10. El cartipàs municipal

1. Antecedents

Les eleccions municipals del passat dia 22 de maig de 2011 a Sant Feliu de Guíxols han dibuixat un context on cap força política disposa de la majoria necessària per poder governar, àdhuc en minoria. La suma de la representativitat que ostenten Convergència i Unió (CiU) i el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) suposa més del 53% dels vots emesos, fet que es reflecteix en un total de 12 regidors, un més del que seria majoria absoluta.

Donada aquesta situació sorgida de les urnes, i volent garantir la governabilitat de la Ciutat, els dos Grups Municipals, tot i les seves lògiques diferències, acorden establir una entesa basada en dos premisses bàsiques. La primera premissa és el respecte a la llista més votada, pel que fa a determinar la Presidència de l’Alcaldia, però amb corresponsabilitat pel que fa en el resta de les tasques de govern. La segona premissa és la d’establir unes línies bàsiques de govern basades en les moltes coincidències programàtiques respecte amb les que cada grup va concorre a les eleccions.

L’entesa d’ambdós grups requereix un marc de transparència, així com establir una sèrie de premisses i objectius comuns que permetin la seva articulació com a equip de govern.

2. Objectiu del present document

Aquest document estableix el marc de relació entre el Grup Municipal de CiU i el del PSC a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i posa de manifest els diferents elements que han permès l’entesa entre les dues formacions.

Això a banda, es fixen els objectius i manera de relacionar-se, així com altres ítems que esdevenen decisius per garantir una col·laboració sincera i fructífera.

Aquest document també és la declaració pública del compromís que els dos grups adquireixen amb aquest acord de govern; de la voluntat de transparència vers els ciutadans així com la resta de grups polítics.

3. El perquè de l’entesa dels grups municipals de Convergència i Unió i el Partit dels Socialistes de Catalunya a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

La nostra ciutat, a l’igual que la resta de poblacions de Catalunya, es troba en un entorn d’incertesa econòmica i problemàtica social. Una situació de crisi que si bé no és inèdita, sí que presenta unes característiques que la fan singular per la seva profunditat i transcendència. Afortunadament, la ciutat compta també amb realitats i projectes que tenen la capacitat d’oferir una sortida de la crisi en millors condicions de les que s’hi va entrar; amb una economia més equilibrada, amb una societat més cohesionada i amb un entorn general de major qualitat de vida.

Així doncs, les passes a fer per superar aquest context han de ser fermes, assenyades, amb visió de present i de futur i, evidentment, buscant els més amplis consensos. En qualsevol cas cal arribar a decisions concretes i aplicar accions tangibles. Bona part d’aquestes passes queden reflectides en els programes electorals que, amb notables coincidències, tant CiU com el PSC han sotmès a la consideració de la ciutadania de Sant Feliu de Guíxols, però sense renunciar a la recerca del consens més ampli.

En conseqüència, entenem que un govern format per les dues forces polítiques és el que millor respon a les necessitats del moment; un govern sòlid, amb experiència i amb propostes que han estat mereixedores d’un suport ampli per part de la Ciutat.

D’altra banda, moltes decisions que afecten a Sant Feliu de Guíxols no es prenen a nivell municipal, sinó en el Consell Comarcal, la Diputació de Girona, la Generalitat, l’Estat i fins i tot a la Unió Europea. CiU i el PSC són unes formacions polítiques que, a través dels seus representants, estan presents en tots aquests nivells de decisió, i si s’escau poden proposar-se influir-hi. CiU i el PSC de Sant Feliu de Guíxols disposen del suport i complicitats necessàries per poder actuar en tots aquests nivells.

CiU i el PSC a Sant Feliu de Guíxols han estat sempre presents a la institució de l’Ajuntament. Malgrat que han mantingut diferències no és menys cert que també han coincidit en nombroses decisions transcendents per a la ciutat. En aquests moments entenem que cal posar l’experiència de gestió municipal que ambdues formacions aporten i els exemples d’acord que han mantingut les darreres dècades per davant de la legítima discrepància.

En tercer lloc, CiU i el PSC estan presents en les poblacions veïnes de sant Feliu, la qual cosa pot afavorir la convivència necessària per mancomunar serveis i emprendre accions conjuntes.

Ambdues formacions coincideixen en la finalitat última de la seva raó de ser a nivell local, i que ha motivat als seus membres a participar en les eleccions municipals: aconseguir el millor per a la ciutat i la seva ciutadania. Aquest principi, planer però alhora absolut, és el denominador comú bàsic i essencial de l’entesa que aquí es planteja, a banda del valor afegit que aporta cada una de les formacions.

4. Principals fites que es marca el Govern de la Ciutat

L’anàlisi del programa d’ambdues formacions porta, com s’ha dit, a constatar unes notables coincidències en temes bàsics per a la ciutat, de manera que es pot establir un quadre d’actuacions a desenvolupar pel Govern de la Ciutat sòlid i creïble en la seva execució. Del mínim comú denominador de les propostes de CiU i PSC en surt el màxim d’ambició i de projecció per al futur de la ciutat.

Aquest quadre d’actuacions té com a eixos vertebradors l’impuls econòmic i social necessaris per ajudar a sortir del context de crisi; l’aposta per una ciutat com a projecte cultural i per una societat amb majors oportunitats de formació i progrés, i més cohesionada; i la millora dels serveis a la ciutadania i de l’entorn urbà i natural. Sense perjudici de posteriors acords que es puguin assolir, les fites acordades que es proposen portar a terme en els propers quatre anys són:

4.1 Accions dirigides a millorar l’activitat econòmica

 • Promoure un Acord per a l’Impuls Econòmic de la Ciutat
 • Impulsar la construcció d’un aparcament subterrani al Passeig (ús com aparcament de rotació), en un marc de rehabilitació i renovació del conjunt; que comporti la preservació d’aquells elements patrimonials característics i la seva millora. Millorar la interrelació entre passeig i port.
 • Potenciar l’aparcament a les zones de la Corxera i Calassants, assolir la creació d’almenys 100 places d’aparcament gratuït a la zona de Vilartagues i generar aparcament per a residents als diferents barris de la ciutat.
 • Col·laborar amb la Cambra de Comerç de Sant Feliu i la UdG per portenciar el viver d’empreses actual, ampliar-lo i fer sorgir un viver d’empreses de tipus industrial.
 • Resoldre el marc urbanístic que afecta la utilització de l’esplanada del Port per a desenvolupar activitat comercial i cívica.
 • Promoure el Mercat municipal: incidir en la seva singularitat, convertir-lo en element de promoció econòmica del conjunt comercial de la ciutat
 • Sempre en un marc de transparència legal que asseguri el millor preu, procurar la contractació amb empreses locals.
 • Dinamitzar i reformar la Borsa de Treball per a que pugui assolir els seus objectius de procurar ocupació de persones del municipi i d’oferir a les empreses un serveis eficaç i eficient.
 • Potenciar Guíxols Desenvolupament amb col·laboració amb la Cambra de Comerç, en especial en l’àmbit captació empreses i inversió.
 • Reformar algun aspecte de la normativa urbanística per tal de facilitar l’activitat econòmica, així com afrontar la redefinició d’alguns sectors urbanístics estratègics per a la ciutat, com Calassants.
 • Tinglado del Port i Salvament, oferir la seva gestió a entitats sense ànim de lucre de Sant Feliu de Guíxols.
 • Impulsar el projecte “Via Verda Km 0”. Extensió carril bici fins a l’àrea Monestir.
 • Pla de xoc per incentivar rehabilitació habitatges. Aplicar per la rehabilitació bonificacions màximes de les taxes municipals. Facilitats per a tramitar llicències i recerca d’ajut a administracions.
 • Herència Anllò: desencallar la situació actual, defensant l’ús hoteler (hotels, apart-hotels i alberg juvenil), i el seu ús per a habitatge quan aquest no sigui possible. Aplicar la fórmula més adient, sigui la subhasta o la concessió. Procurar que l’edifici adjunt a la Cambra de Comerç (Rambla del Portalet) és reverteixi a dita entitat per augmentar l’espai dedicat a viver d’empreses. Impulsar un hotel que faci la funció d’escola d’hostaleria.

4.2. Accions dirigides a promocionar la cultura

Museu Thyssen: convertir-lo en una realitat.

 • Millorar i utilitzar com actiu econòmic i de dinamització socials el “campus” cultural: Thyssen, Monestir, Hospital, Passeig, Fortim, etc.
 • Coordinar les accions culturals (biblioteca, arxiu, Museu d’Història de la ciutat…)
 • Posar en valor les diferents activitats que realitzen associacions de Sant Feliu, i que són susceptibles d’esdevenir activitats de promoció de la ciutat.
 • Antic Hospital: fer el pla director d’aquest edifici, convertir-lo en un centre de creació, formació i difusió cultural d’abast supramunicipal. Preveure’l com un espai polivalent, amb capacitat d’acollir diferents tipus de serveis culturals. Inclusió del Museu d’Història de la Medicina de Catalunya (requereix aprox. 1/3 de l’edifici) o cercar-li una ubicació.
 • Aconseguir que el Monestir assoleixi el màxim del seu potencial com a element patrimonial i equipament cultural singular al país. Evitar al màxim l’ús com a edifici administratiu. Continuar amb la seva rehabilitació segons Pla Director.
 • Festival de música de la Porta Ferrada: Continuar la tasca de qualificació del Festival com a principal actiu de projecció de la ciutat i amb la política de recerca de finançament privat i d’institucions. Aconseguir, prioritàriament, una major integració entre el teixit econòmic i social i el Festival.
 • Fer del Fortim un element urbà de primer ordre; fer-hi sorgir un parc arqueològic, històric i botànic.
 • Impulsat la recuperació de la cançó de taverna
 • Procurar la gestió del teatre a càrrec d’una comissió formada pels grups de teatre locals.
 • Impulsar la zona dels antics Banys (creació centre d’interpretació marítima)
 • Promoció conjunta del museus (públics i privats)
 • Construir local per a programació estable de música per a joves i per a realitzar assajos musicals
 • Establir un calendari d’esdeveniments. Recuperar la Fira d’Entitats. Impuls als nostres principals elements d’atracció turística. Promoure estades esportives a la ciutat.
 • Promoció del camí de ronda SFG-Sant Pol. Impulsar la construcció del camí de ronda de SFG a Can Dell (Punta Brava). Establir un programa de recuperació de camins i paratges.

4.2 Accions dirigides al benestar de les persones

 • Construcció de pisos tutelats per a la gent gran.
 • Potenciar borsa habitatge i desencallar adjudicació pisos de protecció.
 • Recuperar tot el Centre Cívic de Tueda per al Casal d’Avis. Completar l’equipament del Centre Cívic Salvador Espriu.
 • Convenis amb SARFA / TEISA per oferir preus reduïts per a la gent gran. Procurar la millora de les freqüències, connexió amb Caldes,…
 • Facilitar la integració laboral als discapacitats. Facilitar els serveis de la biblioteca a aquests col·lectius.
 • Accelerar els tràmits per a nou Asil Surís
 • Reforçar els recursos assignats per a emergències socials
 • Recuperar el programa de mediació social.
 • Mantenir les polítiques de cooperació
 • Incorporar de manera formal i sistemàtica a la programació d’accions dirigides al benestar de les persones, l’activitat que desenvolupen entitats de la ciutat. Dotar-les de recursos econòmics.
 • A partir de l’experiència del Pla de Barris, promoure Banc d’Hores
 • Aconseguir concertar el servei de radiologia i de diagnòstic per a la imatge a la ciutat.

4.3 Accions dirigides a la participació ciutadana

 • Assegurar la disponibilitat d’un local per aquelles entitats locals amb activitat real i sense ànim de lucre que hores d’ara no en tenen.
 • Constituir diversos consells que permetin articular la participació ciutadana a través de els associacions que representen la ciutadania en els diversos àmbits, amb la finalitat de saber incorporar a la gestió del municipi el saber fer que rau en elles.

4.4 Accions dirigides a la formació de les persones

 • Escola de Música: completar la rehabilitació de l’edifici.
 • Crear noves línies de formació artística reglada i no reglada.
 • Constituir una Escola d’arts i disseny
 • Instal·lacions esportives: millora instal·lacions esportives (camps de futbol, pavelló Corxera, Tennis….). Crear nous equipaments esportius. una pista atletisme i una pista per a la pràctica de la bicicleta, així com un bike-parc, a ser possible entre zona Vilartagues i Mas Falgueras.
 • Promoure la construcció d’un nou IES per substituir les instal·lacions obsoletes del Sant Elm.
 • Creació d’una beca Càtedra Martí Casals de Medicina i Salut.
 • Projecte Garbí, impulsar-lo d’acord amb la Cambra de Comerç. Potenciar programes bàsics de formació professional.
 • Incrementar l’espai Escola Adults
 • Procurar l’ampliació de cicles a l’EOI (francès i alemany)
 • Construir un pavelló adjunt als l’escola Gaziel per a l’equipament escolar i per a activitats ciutadanes

4.5 Accions dirigides a fer una ciutat més amable i acollidora

 • Pla de Barris: executar-lo en els terminis previstos.
 • Fer la Plaça del Puig. Iniciar obres el 2011.
 • Ampliar la xarxa wi-fi.
 • Embellir i equipar diverses places de la Ciutat. (Alabric, Girona, Placeta Sant Joan, Salvador Espriu,…). Definir i executar un Pla Quadriennal per a la renovació paviment, voreres, xarxes d’aigua.
 • Millorar la carretera Pedralta. Millorar accés IES Sant Elm.
 • Promoure desenvolupament dels parcs de Vista Alegre, Sant Amanç i Gustinoi
 • Millorar la neteja del nucli urbà, disposar contenidors soterrats en determinades zones en funció de l’impacte visual. Reforçar “escombriaire de barri”.
 • Rehabilitar l’edifici de l’escorxador
 • Completar el pla antiinundacions
 • Disposar del projecte per rehabilitar l’ermita de Sant Elm, executar-lo.
 • Creació de espais de Pic-nic.
 • Incidir sobre la manca de civisme. Introduir els Agents cívics i definir i impulsar espais videovigilats en el marc de la legislació vigent. Reactivar el policia de barri.
 • Crear horts populars.
 • Executar Pla Director d’Enllumenat per a acabar amb les apagades, fer els canvis necessaris per promoure l’estalvi energètic.
 • Pla Seguretat Viària. Primera acció: rotonda Rambla Bordàs/Carretera de Girona
 • Recuperar el programa d’eliminació de barreres arquitectòniques.
 • Reforçar el Punt d’Informació Juvenil

4.6 Accions dirigides a l’entorn natural

 • Establir la Reserva Marina, previ acord amb la Confraria de Pescadors, l’Associació de Pesca Esportiva, Llops de Mar i altres entitats vinculades al mar.
 • Millorar la neteja de l’espai periurbà, incloure’l dins del sistema de neteja

4.7 Accions dirigides a l’Ajuntament com a eina de gestió

 • Ajuntament: potenciar l’àrea de comunicació i participació ciutadana. Treball en xarxa dins de l’entitat i avançar en l’e-administració Convertir la Web municipal element de promoció.
 • Rehabilitar l’edifici de les Vetlladores, dotar l’edifici d’un ascensor, traslladar-hi serveis de l’Ajuntament.
 • Prendre les decisions necessàries i crear els instruments per tal de gestionar millor l’obra pública i les despeses que se’n deriven. Aconseguir més qualitat i millor preu.
 • Cercar i aplicar mesures per a millorar la gestió de totes les àrees de l’Ajuntament.
 • Reduir els processos burocràtics i agilitzar l’administració local. Disminuir els terminis de pagament a proveïdors. Compromís en respondre en 10 dies les instàncies.
 • Agilitzar serveis de la brigada municipal.
 • Mancomunar serveis amb els municipis veïns i participar en accions conjuntes.

5. Tasques i objectius no previstos

De ben segur que al llarg de la legislatura sorgiran oportunitats i esculls no previstos en aquests moments. L’element director per orientar la seva avaluació i prendre les mesures de gestió més convenients serà l’interès per a la ciutat i els seus ciutadans. La manera De gestionar-los es farà d’acord amb la metodologia de treball que es proposa a l’apartat següent.

6. Metodologia de treball

Malgrat que com a element lògic de funcionament es distingeixin diferents àrees i regidories, cada membre del grup de govern podrà opinar sobre qualsevol de les activitats i accions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols o les que provinguin d’altres administracions i afectin a l’activitat de la Institució. Així mateix, les decisions es prendran per consens, de manera que les que afectin a qualsevol de les regidories, això inclou a l’Alcaldia com a estament de decisió, s’establiran en comú. L’equip de Govern elaborarà la millor decisió possible. Amb aquest plantejament es pretén aconseguir que prevalgui el millor criteri, i dotar l’acció de govern de la força, coherència i coordinació necessàries.

A priori s’establirà una reunió de govern setmanal, a fixar de comú acord entre els regidors, preferentment entre les 8 i les 15h. d’un dia laborable. L’alcalde presidirà dita reunió, i en la seva absència ho farà el Primer Tinent d’Alcalde-Vicealcalde. La deliberació de dita reunió es mantindrà dins de la discreció necessària entre els membres de l’equip, i les decisions que s’hi prenguin seran les que farà com a seves l’equip de govern. Serà en aquest àmbit on es tractaran les diferències d’opinió. Els regidors faran l’esforç d’aportar-hi tots aquells elements que puguin ajudar a elaborar cada decisió.

A petició de l’Alcalde o del Primer Tinent d’Alcalde-Vicealcalde i en funció de temes específics que es tractin, es podrà invitar a participar puntualment a dita reunió a altres persones que no siguin regidores de la Ciutat.

Es promourà la participació activa de la societat a través de les associacions i entitats en que s’organitzen, constituint consells i comissions. Aquests consells a priori seran:

 • Consell Municipal de l’Esport
 • Consell Municipal de Cultura; àmbit accions relacionades amb el museu de la Ciutat, Metge Rural, Arxiu i Biblioteca.
 • Comissió d’activitats de promoció cultural
 • Consell Municipal d’activitat econòmica.
 • Consell Local de Serveis Socials
 • Consell Municipal del Paisatge Urbà; àmbit, tot allò que té impacte visual en l’entorn urbà

La prioritat d’acció dels punts compresos en l’apartat 4, Principals fites que es marca el govern de la ciutat, es deliberarà en el sí de l’equip de govern, d’acord amb l’oportunitat del moment i les disponibilitats econòmiques. Tot i així, l’objectiu és endegar paral·lelament la majoria dels projectes que s’hi assenyalen –tenint present que molts d’ells ja estan d’alguna manera iniciats-, de manera que abans d’acabar l’any 2011 s’haurien d’haver iniciat pràcticament tots, i els que no fos el cas s’iniciarien el primer semestre de l’any 2012. Aquells projectes que s’endarrerissin haurien de disposar d’un argumentari sòlid que ho justifiqués.

7. Seguiment del pacte, modificació i expressió de les discrepàncies

Es crearà per part dels dos grups polítics una comissió d’avaluació i seguiment del pacte que es reunirà com a mínim semestralment. Qualsevol dels dos grups podrà requerir una reunió de la comissió sempre que ho consideri necessari.

En relació als temes que hi hagi discrepància, per principi es buscarà la resolució de la mateixa. Si això no és possible, els grups podran posar-la públicament de manifest havent-se comunicat prèviament aquesta decisió.

Aquest pacte, atenent a circumstàncies ara no previsibles, només podrà ser modificat per mutu acord.

8. Representació institucional

El Primer Tinent d’Alcalde-Vicealcalde tindrà com a competències específiques la coordinació de l’equip de govern, responsable de la definició de les agendes del Consell de Govern i de la Junta de Govern. Per a aquesta tasca disposarà del suport administratiu necessari.

Al Primer Tinent d’Alcalde-Vicealcalde li correspondrà la funció de portantveu de l’equip de govern, sent el responsable de la comunicació de l’acció de govern.

La seva figurà és singular en el cartipàs municipal, per aquest motiu sempre se l’invitarà amb l’anel·lació suficient i de manera individual i expressa a participar en els actes que organitzi l’Ajuntament o organitzats per altres institucions i que tinguin transcendència ciutadana.

Paral·lelament la resta de regidors podrà fer acte de presència en qualsevol acte municipal, malgrat que la invitació en els seu cas pugui ser de caràcter genèric, es a dir, adreçada a tots els regidors de l’equip de govern.

Si l’alcalde no pot assistir a un acte sempre delegarà en el Primer Tinent d’Alcalde, i successivament aquest en el Segon etc, cas que en la reunió de l’equip de govern no s’hagi pres expressament una altra decisió.

La Junta de Govern serà paritària, amb el mateix nombre de representants de cada grup polític fins a vuit membres.

8. Alcaldia, Tinències d’Alcaldia i representació en organismes municipals

Alcalde; Joan Alfons Albó

Primer Tinent d’alcalde i Portaveu de l’equip de govern; Pere Albó

Segon Tinent d’Alcalde; Dolors Ligero

Tercer Tinent d’Alcalde; PSC

Fins a set

Presidència Patronat Ràdio; PSC

Escola de Música; PSC

Fundació SANT FELIU GENT GRAN CIU

Consell Escolar Municipal; CiU (Alcalde)

Ermita St. Elm. CiU

Consell Municipal de l’Esport; CiU

Comissió d’activitats de promoció cultural; PSC

Consell Local de Serveis Socials;

Comissió d’Activitat Econòmica; PSC

Comissió Mancomunar Serveis; CIU

Consell Municipal del Paisatge Urbà; CIU

9. El cartipàs municipal

 • Alcaldia i recursos per a la formació (CiU)
  • Secretaria i recursos humans
 • Vicealcaldia / Portaveu del Govern (PSC)
  • Cultura i Patrimoni
  • Projecte Thyssen i Patrimoni Anllò.
  • Teatre i activitats culturals
  • Cementiri Municipal (AIXÒ ÉS A CULTURA/PATRIMONI)
  • Síndic de greuges
  • Projectes Km. 0 i Turó del Fortim.
  • Comunicació
 • Educació (PSC)
  • Equipaments educatius, oficina del català, EOI
  • Escoles Bressol
  • Casals d’estiu
  • Escola Adults
  • Activitats universitàries
  • Nous cicles i oferta formativa
  • Nou IES
 • Promoció de la Ciutat i Relacions institucionals (CiU)
  • OIAC
  • Relacions Institucionals, premsa i protocol
  • Estratègies de promoció
  • Informàtica
  • Agermanaments
 • Museu d’Història de la Ciutat, Arxiu i Biblioteca (CiU)
  • Desenvolupament del Pla Director del Monestir
  • Pla Director de l’edifici de l’antic Hospital
  • Museu d’Història de la Ciutat, Arxiu i Biblioteca
  • Desenvolupament del projecte de Museu d’Història de la Medicina de Catalunya
 • Llicències urbanístiques i d’activitats, Pla de Barris i Participació Ciutadana (CiU)
  • Embelliment de la Ciutat
  • Gestió del Pla de Barris
  • Obres públiques
  • Llicències i disciplina urbanística i d’activitats
  • Participació ciutadana
 • Planificació Urbanística, habitatge i Medi Natural (PSC)
  • Patrimoni natural
  • Patrimoni urbanístic
  • Ordenances ambientals
  • Desenvolupament i gestió del POUM
  • Polítiques d’habitatge
  • Pla d’Aparcaments (planificació)
 • Regidoria de Desenvolupament Econòmic i Treball (PSC)
  • Promoció de l’Acord per a l’Impuls Econòmic de la Ciutat
  • Comerç, Indústria i Pesca
  • Mercat municipal sedentari i no sedentari
  • Borsa de treball
  • Guíxols Desenvolupament
 • Esports i Joventut (CiU)
  • Activitats i instal·lacions esportives
  • Platges
  • Local programació estable música per a joves
  • Espais Pic-nic
  • Polítiques de joventut
 • Acció Social (PSC)
  • Serveis socials
  • Centre Tramuntana
  • Salut Pública
  • Transport públic
  • Polítiques d’igualtat i integració
  • Serveis a la gent gran
  • Cooperació
  • Programa de Mediació
 • Subministraments Municipals (CiU)
  • OMIC
  • Subministrament aigua potable i clavegueram
  • Servei de neteja
  • Parcs i jardins
  • Enllumenat Públic
 • Hisenda, Governació i manteniment de la ciutat (CiU)
  • Hisenda
  • Seguretat ciutadana i policia local
  • Seguretat viària, mobilitat, ocupació de la via pública, tancament de carrers
  • Protecció civil
 • Gestió d’edificis municipals: centres cívics etc.
 • Brigada d’Obres i Manteniment
 • Mobiliari urbà

NOTA: Aquest document només podrà ser modificat, en el cas que es consideri necessari, amb l’acord mutu dels dos grups municipals signants del pacte de govern.

El més llegit

I després