I després

ES DESCATALOGARAN ELS ARBRES DE RIUS I CALVET

Compartiu aquesta història

Tal i com avançàvem fa uns dies, les arrels dels arbres del passeig de Rius i Calvet dificulten seriosament la seguretat del mur i de les generals dels subministraments, una situació que va provocar la demanda d’informes que, finalment, aconsellen evitar el seu transplantament.

En el ple municipal ordinari d’aquest dijous s’entraran per urgència dues propostes amb els següents enunciats:

-Excloure del catàleg d’arbres la fitxa 106: filera d’oms del Passeig Rius i Calvet.

-Delegar a la Junta de Govern Local la competència per autoritzar i aprovar les modificacions del projecte i del contracte d’obres d’urbanització de l’entorn de la platja del Racó de Garbí i Passeig de Rius i Calvet.

Entre altres apreciacions, els tècnics apunten que “s’ha comprovat que lluny de la base del tronc dels arbres es localitzen arrels de perímetre superior a 8 cm.. En alguns casos arriben fins al calaix de la riera situat a uns 3 metres per sota del nivell del Passeig Rius i Calvet, travessant el mur de pedra.

També s’ha pogut comprovar, una vegada executades rases per a noves conduccions de xarxes de serveis, com altres arrels embolcallaven canalitzacions de serveis existents (sanejament, aigua potable, enllumenat, telefonia, etc…), arribant a les edificacions de l’altre costat del vial (façanes situades a uns 6 metres de distància dels arbres).

Gran part del mur de contenció de pedra que suporta el Passeig Rius i Calvet està en mal estat: té zones amb desplomaments, molt probablement provocats per l’empenta de les arrels dels arbres esmentades anteriorment, i altres zones amb esquerdes horitzontals i verticals.

La filera d’oms té 15 exemplars i les dimensions del perímetre del tronc de cadascun d’ells es poden agrupar de la següent manera: 7 unitats de 150 cm. o més (fins a 210 cm.), 5 unitats entre 100 i 140 cm. i3 unitats de menys de 100 cm.. (un de 35, un de 80 i un de 90 cm.)

Conclusió: Vistos els informes dels tècnics responsables de les obres (de la directora de les obres i de la coordinadora de seguretat i salut) respecte el trasplantament dels arbres del Passeig de Rius i Calvet i les comprovacions a peu d’obra del tècnic que subscriu, es recomana no executar el trasplantament dels arbres previst en projecte i, per tant, procedir a la seva tala”.

El més llegit

I després