I després

EL PLE ORDENA LA FINCA DE L’AGGLOTAP

Compartiu aquesta història

El Ple del passat juliol va aprovar l’ordenació dels espais ocupats per les finques que formen part del que era la fàbrica Agglotap, recentment tancada. El regidor de l’Àrea de Territoris, Josep Saballs, declarava que fins fa uns mesos aquestes superfícies “podien gaudir d’una ordenació que li permetia l’activitat de servei i industrials compatibles amb l’entorn residencial. Es tractava d’evitar l’expulsió de les industries urbanes que es trobaven en funcionament de dins el municipi però que amb el tancament de la fàbrica, l’Ajuntament ha optat per reordenar els espais”.
Després de l’aprovació per unanimitat del Ple del conveni, abans del final de la passada legislatura, en el del mes de juliol es va aprovar provisionalment una modificació de POUM, que posteriorment anirà a la Comissió Territorial d’Urbanisme per la seva aprovació definitiva.
La pretensió, a grans trets, és descongestionar la zona i crear nous espais lliures locals i dotacions per aparcament públic. La nova ordenació proposada per l’Ajuntament, bàsicament, preveu:
1. Destinar un total de 4.192 m² de sòl a espais públics, distribuïts en espais lliures (1.089,00 m²), equipaments ( 2.036,00 m²) i vialitat (1.067,00 m²).
Part d’aquests espais, uns 914 m2, es corresponen a carrers, voreres i altres que ja actualment són públics, per tant, els nous espais a cedir ocupen una extensió de 3.278 m².
2. Es requalifica per a ús d’habitatge i compatibles una zona edificable de 1.456 m² de sòl, atorgant-li un sostre edificable d’uns 5.650 m². D’aquest sostre total se’n destinarà un mínim del 25% per a usos comercials, d’oficines i serveis (les plantes baixes), la resta a habitatge. El nombre màxim d’habitatges nous serà de 47, amb una reserva mínima del 20% del nou sostre d’habitatges per a habitatges de protecció oficial i d’un 10% per habitatges de preu concertat.
Aquesta ordenació i la cessió anticipada dels nous espais lliures i d’equipaments es va pactar en un conveni urbanístic signat entre Ajuntament i propietat de les finques d’Agglotap, per fer-ne cessió com a molt tard el 30 d’octubre d’aquest any 2015.

El més llegit

I després