Sant Feliu de Guíxols amplia en tres hectàrees el seu patrimoni, en aquest cas natural, a partir de la donació que la família Pascual-Lapeña va fer efectiva dilluns del paratge conegut com Mas Pellicer, dins de l’àmbit de Sant Amanç, una finca de prop de 30.000 m², donació que no suposa cap despesa per l’Ajuntament, tret de les bàsiques de tramitació administrativa.

Es tracta d’una zona de bosc de pineda i conreus, la qual limita prop de la històrica ermita del mateix nom i que es presenta lliure de càrregues.

Segons l’article 31 del Decret 336/1988, pel qual s’aprova el reglament de patrimoni dels ens locals, correspon a l’alcalde l’acceptació d’una donació, sempre que no comporti assumpció de cap condició, càrrega o gravamen onerós, ni estigui sotmesa a restriccions.

De fet el contacte amb la família Pascual-Lapeña es va produir després d’una trucada al programa de la nostra emissora “Línia amb l’alcalde” on un veí alertava sobre problemes amb l’arbrat d’aquest bosc el el límit amb la carretera.

Quan l’Ajuntament va fer el requeriment a la propietat, aquesta es va posar en contacte amb el consistori, moment en què es va fer el plantejament, sobre el qual l’alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas, ha volgut fer un agraïment especial a la família donadora.