I després

Diverses modificacions puntuals del POUM es posen a exposició pública a l’Ajuntament

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols tramita diverses modificacions puntuals del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), referides a disfuncions entre la realitat i el planejament gràfic (grup 2), que es distribueix per diverses parts del municipi i que estarà a informació pública fins el proper dia 27 de febrer de 2012 per tal que totes les persones, físiques o jurídiques, puguin consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra la aquesta modificació puntual, de la qual els objectius i criteris de les modificacions són els següents:

PRIMERA.-
– Adaptar a la realitat física existent el traçat del vial peatonal que, travessant una zona d’espais lliures privats, va des del carrer Ferran i Guàrdia fins el carrer Carrasco i Formiguera.
– Corregir i aclarir les 11 fitxes del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic que presenten contradiccions i errades materials (030-067-069-085-088-095-096-104-114-123-154).
– Ajustar la delimitació del PA-01 al contorn físic de l’edifici Miquel Mateu, excloent els volums d’aquest edifici
– Adaptar a la realitat física existent el traçat del vial d’accés a la finca situada al PA-20.
– Ajustar la delimitació de l’estudi de detall del carrer Pere Estrada que consta en el POUM com a S/O57.
– Qualificar amb la clau urbanística corresponent els terrenys sobrants de l’expropiació per l’execució de la ronda de Ponent situats a la cantonada amb el carrer Pecher.
– Adaptar, en dos trams del municipi, l’amplada de la servitud de protecció que estableix la Llei de Costes en terrenys classificats com a sòl urbà, que és de 20 m. des de la ZMT. Aquests dos trams son: El que es troba dins la delimitació del PA-07, i el tram de la platja de Sant Pol, entre la riera de Sant Pol i el terme municipal de Platja d’Aro.
– Incloure a la memòria del Catàleg Específic de Masies i Cases Rurals un nou apartat que concreti la forma i la documentació necessària per a l’ampliació d’una masia catalogada.
– Determinar una nova àrea d’expectativa arqueològica, AR041, vista la presencia de restes arqueològiques en la finca de Can Raurich.

En compliment del Programa de participació ciutadana s’informa que el mateix està a informació pública fins el proper dia 27 de febrer de 2012 per tal que totes les persones, físiques o jurídiques, puguin consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra la modificació puntual del POUM i el seu expedient i presentar al•legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportú aportar en relació al mateix.

El dret d’informació i consulta de la documentació exposada al públic i del Programa de participació ciutadana aplicable a la modificació puntual, es podrà exercitar a les oficines del departament d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, situades a la planta segona de l’edifici de l’Ajuntament, plaça del mercat núm. 6, en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de les 9.30 a les 13.30 hores).

Igualment la documentació es troba exposada, i pot ser consultada, a la web de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols www.guixols.cat (Ajuntament – Tràmits – Tot l’Ajuntament – Urbanisme – Informació pública en tràmit).

SEGONA.-
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols tramita diverses modificacions puntuals de POUM, referides a disfuncions entre la realitat i el planejament gràfic (grup 2), que es distribueix per diverses parts del municipi.

En compliment del Programa de participació ciutadana s’informa que:
• A les oficines del departament d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, situades a la planta segona de l’edifici de l’Ajuntament, plaça del mercat núm. 6-9, en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de les 9.30 a les 13.30), s’ha instal.lat una exposició de panells amb els documents integrants de la modificació puntual del POUM referida.
• Els interessats podran concertar entrevistes amb els tècnics redactors del projecte prèvia concertació d’entrevista amb l’Àrea d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols al telèfon 972.32.70.13.

El més llegit

I després