I després

DARRERA REUNIÓ DE LA TAULA D’HABITATGE

Compartiu aquesta història

Les institucions i entitats que conformen la Taula pel Dret a l’Habitatge de Sant Feliu de Guíxols han fet a la darrera reunió balanç de la seva activitat, una vegada acaba el mandat municipal durant el qual va ser creada per acord de Ple. Aquest balanç considera positiu haver donat visibilitat a la problemàtica de l’habitatge, posar en coneixements de tots les accions de cadascun dels membres, per tal de buscar la coordinació entre ells i l’acció concreta en relació a determinades situacions puntuals. D’altra banda, subratlla negativament la lentitud de la administració per donar resposta adequada i a temps raonable a les necessitats més urgents. En concret que el pressupost per rehabilitar les tres cases del Baldiri segueixi a hores d’ara bloquejat i que el nostre municipi no disposi d’una borsa de lloguer social per a les famílies més durament colpejades per la crisi.
En aquesta reunió, a més, s’ha valorat la iniciativa legislativa de la Generalitat de Catalunya per la qual els ajuntaments gaudeixen d’un dret de tempteig i retracte sobre habitatges d’entitats bancàries provinents d’execucions hipotecàries abans aquestes no els venguin a fons d’inversió. La Taula es va pronunciar en contra d’aquesta mesura constatant que els preus als que s’ofereixen difícilment permeten l’ús del dret per part dels ajuntaments i que, en definitiva, es manté una actitud especulativa per part de les entitats financeres que han sigut rescatades amb diners públics i que ara pretenen fer benefici de nou amb diners públics. La Taula creu que el sensat seria que un percentatge dels pisos buits d’entitats bancàries rescatades amb diners públics fos destinat directament a lloguer social.
Altres iniciatives legislatives, com el Decret -Llei per impedir la interrupció dels subministraments energètics a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica, que s’han inclòs en el nou Codi de Consum de Catalunya, així com el Real Decreto Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, que en principi han generat expectatives, han esdevingut poc operatius per gestionar eficaçment les problemàtiques reals i quotidianes del nostre entorn.
Finalment, i com a conclusió d’aquest període, tots els membres coincideixen en la importància de cara als propers anys de mantenir la Taula i, si és possible, enfortir-la amb una major capacitat d’actuació.

Síndic de Greuges Municipal, àrees d’Habitatge, Serveis Socials i Consum de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, Caritas, Creu Roja Sant Feliu de Guíxols-Vall d’Aro

El més llegit

I després